PODSTAWOWE ZASADY KORZYSTANIA Z KOMPUTERÓW W PRACOWNIACH 101/204-207


PROSIMY PROWADZACYCH ZAJECIA DYDAKTYCZNE O DOPILNOWANIE,
ABY STUDENCI NOSILI NA OBUWIU OCHRANIACZE, PODOBNIE JAK
W PRACOWNI STUDENCKIEJ 303.


W pracowniach komputerowych obowiązuje Regulamin Studenckich Pracowni Komputerowych WFiIS.

Na komputerach w pracowniach 101/204-207 są zainstalowane systemy
operacyjne Linux i Windows XP (do wyboru).
Oprogramowanie dla celów dydaktyki (licencjonowane) jest
instalowane wyłącznie przez administratora sieci, po przetestowaniu

Komputery wymagają poprawnego uruchomienia i zamknięcia
w
celu uniknięcia awarii oprogramowania.

1. Uruchomienie komputera
Po włączeniu monitora (typ NEC: zapalenie się diody na zielono, potem
pomarańczowo) sprawdzamy, czy komputer nie jest już włączony
(dioda na obudowie). Jeśli nie, to włączamy  go dużym przyciskiem
(niekiedy lewym).

2. Wybór systemu operacyjnego
Po komunikatach sprzętowych na monitorze wyświetlone zostanie 
menu systemu GRUB, gdzie należy wybrać pozycję preferowanego
systemu operacyjnego:

Linux
 lub
Windows XP

Przy pomocy klawiszy kursora (strzałek) wybieramy odpowiednią pozycję,
potwierdzamy wybór
klawiszem Enter.
Jeśli nie dokonamy wyboru to po ok. 6 sekundach włączy się system
Linux. W razie pomyłki komputer należy zamknąć (patrz pkt. 6 i 9)
i
ponownie wystartować.

3. Logowanie do systemu Windows XP
Po uruchomieniu systemu Windows NT pojawia się  logowania
do sieci Novell Client. W polu
username wpisujemy swój identyfikator (login)
(np. kowalski.staff lub 0student.2010).
Przechodzimy
do pola password (np. myszką lub klawiszem Tab, ale nie Enter)
i
wpisujemy nasze aktualne hasło. Potwierdzamy przyciskiem
ekranowym OK lub klawiszem Enter.
Proces logowania ulega dokończeniu - po chwili pojawia się pulpit
systemu Windows. W tle uruchamia
się program Novell ZENworks, który instaluje ikony aplikacji dostępnych
dla użytkowników.

4. Oprogramowanie dostępne w systemie Windows XP
Wszystkie zainstalowane aplikacje w Windows XP są dostępne
następująco:
- poprzez foldery programu Novell ZENworks,
który uruchamia się automatycznie po zalogowaniu.
Program ten jest dostępny także via ikona na pasku zadań (tzw. zasobnik);
oraz poprzez otwarcie folderu ZENworks, znajdującego się na
pulpicie.
- bezpośrednio na pulpicie Windows (ikony podstawowych programów:
Firefox, FreeCommander, etc.).

Oprócz tego, poprzez menu Start->Programy dostępne są
standardowe programy Windows XP, oraz niektóre pomocnicze
programy do wyżej wymienionych (np. pomoc "help").

5. Wykorzystanie lokalnych dysków twardych
Zalecamy, aby użytkownicy w razie konieczności tymczasowego
użycia dysku twardego, korzystali z dysku D: Oczywiście dane,
które mają zostać zachowane należy zapisywać na katalogi
sieciowe (F: lub Q:).

6. Zamknięcie systemu Windows XP
Po zamknięciu wszystkich programów z paska zadań, wybieramy z
menu Start pozycję "Zamknij system". W celu zamknięcia komputera
należy wskazać opcję "Zakończyć pracę komputera" i nacisnąć
przycisk OK.
Następnie należy odczekać, aż system wyłączy się.
W pracowniach 204 i 205 komputer należy wyłączyć ręcznie

7. Logowanie do systemu Linux
Po dokonaniu odpowiedniego wyboru systemu operacyjnego (pkt.
2) czekamy na pojawienie się graficznego (w systemie X-Windows)
ekranu logowania na lokalny komputer studXXX (XXX = numer stacji).
Aby się móc zalogować, trzeba mieć konto na komputerze

fatcat.ftj.agh.edu.pl (Linux studencki WFiIS), gdyż należy podać
parametry (login i password) takie same, jak na w/w komputerze.
Dodatkowe informacje n/t korzystania z systemu fatcat są dostępne na
dedykowanej stronie WWW.
   Email: root@fatcat.ftj.agh.edu.pl

8. Praca w systemie Linux
Po zalogowaniu jesteśmy witani przez menedżer okienkowy.
Postawowe aplikacje (xterm, Netscape) dostępne są na
pasku zadań. Pozostałe dostępne po kliknięciu w tło pulpitu, lub
poprzez menu Debian (Start).
Użytkownicy mają automatycznie
montowany via NFS
swój katalog domowy z systemu fatcat.

9. Zamknięcie systemu Linux
Wylogowanie z systemu można wykonać za pomocą ikony Debian (Start)
na pasku lub menu podręcznym (tło - prawy klawisz myszy). Po wylogowaniu
powinien ponownie pojawić się ekran logowania.
W celu zamknięcia systemu należy najpierw rozwinąć menu podręczne
obok przycisku Login i wybrać pozycję Halt (a w celu ponownego
uruchomienia Restart), a następnie nacisnąć przycisk Go.
Czekamy, aż do zamknięcia się systemu i pojawienia się komunikatu
Power down. Wtedy można wyłączyć komputer - w nowszych wersjach
sam się wyłączy
(lub go zresetowac kombinacją klawiszy Ctrl+Alt+Delete).

Pytania należy kierować do administratorów odpowiednich systemów:
OES2/Windows: admin@fis.agh.edu.pl
Linux: root@fatcat.ftj.agh.edu.pl


Back Powrót