Katedra Zastosowań Fizyki Jądrowej

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
in English

Kierownik Katedry:  prof. dr hab. inż. Kazimierz Różański

 

            Tematyka naukowa Katedry obejmuje wybrane zagadnienia z fizyki jądrowej oraz zastosowania metod jądrowych w takich dziedzinach jak badania stanu i funkcjonowania środowiska naturalnego, badania materiałowe, zastosowania przemysłowe. Katedra prowadzi dydaktykę specjalistyczną i opiekę programową nad dwoma specjalnościami prowadzonymi w ramach kierunku Fizyka Techniczna: Fizyka Jądrowa oraz Fizyka Środowiska


Zespoły naukowe Katedry


Zespół Fizyki Środowiska - kierownik:  prof. dr hab. inż. Kazimierz Różański

       Działalność naukowa Zespołu Fizyki Środowiska skupia się wokół zagadnień związanych z wykorzystaniem naturalnej zmienności składu izotopowego pierwiastków lekkich (wodoru, tlenu, węgla, azotu) w badaniach środowiskowych, w szczególności w badaniach procesów związanych z obiegiem wody i węgla w przyrodzie. Wykorzystywane są zarówno izotopy trwałe jak i promieniotwórcze. Prowadzone są prace związane z doskonaleniem metod pomiarowych dotyczących pomiarów naturalnej promieniotwórczości materiałów środowiskowych (skały, gleba, woda, powietrze, materiał biologiczny). ZSF prowadzi również badania zmienności składu atmosfery, w szczególności stężenia gazów śladowych czynnych w efekcie cieplarnianym.

(>>więcej na stronie Zespołu>>).Zespół Metod Jądrowych  - kierownik:  
prof. dr hab. inż. Andrzej Kreft

       Tematyka badawcza Zespołu Metod Jądrowych (ZMJ) koncentruje się wokół następujących zagadnień:
(i) rozwój i zastosowania technik analitycznych opartych na oddziaływaniu neutronów z materią,
(ii) badanie atomowych i molekularnych procesów zachodzących w mieszaninach izotopów wodoru i helu, wywołanych ujemnymi mionami (µ) ze szczególnym uwzględnieniem katalizy mionowej, oraz
(iii) badanie dynamiki procesów przepływowych z wykorzystaniem sztucznych znaczników izotopowych i zamkniętych źródeł promieniowania gamma.

(>>więcej na stronie Zespołu>>). .Zespół Fizyki Materiałów Funkcjonalnych kierownik:  prof. dr hab. Jarosław Pszczoła

       Zespół Fizyki Materiałów Funkcjonalnych (ZFMF) prowadzi badania właściwości elektrycznych i magnetycznych materiałów. Wykonywane sš pomiary oporności elektrycznej właœciwej, sił termoelektrycznych, magnetostrykcji, pomiary efektu magnetoelektrycznego oraz efektu Mössbauera na jądrach atomowych żelaza bądź dysprozu. Prowadzi się również obliczenia struktur elektronowych materiałów. Ponadto, ZFMF przeprowadza syntezę materiałów funkcjonalnych, związków międzymetalicznych, materiałów tlenkowych, polikrystalicznych, monokrystalicznych oraz kompozytów.