Załadowanie apletu dokonuje się poprzez naciśnięcie przycisku "Load Applet" na końcu tej strony.

Autor:  Mark Sutherland

Ten aplet ilustruje nierelatywistyczne rozpraszanie kwantowe na jedonwymiarowej barierze potencjału o szerokości L i skończonej wysokości  V>0.

Bariera potencjału jest umieszczona między x=0 i x=L, a padająca fala nadbiega od strony ujemnych watości na osi x.
Stany własne energii są dane
 

gdzie k i  są liczbami falowymi odpowiednio poza i wewnątrz bariery . Wyraz eikx odpowiada fali padajądej,  R oznacza falę odbitą, a  T falę przechodzącą.

Jednostka odleglości jest tak dobrana aby stan z k=0 maił liczbę falową
 

wewnątrz bariery.

 Współczynniki są dane przez
 

|R|2 oznacza współczynnik odbicia a |T|2 współczynnik transmisji. (Spełniają one warunek |R|2+|T|2=1.) Współczynnik odbicia jest dany przez
 

Wyrażenie to osiąga maksima dla wartości k (rezonanse rozpraszania), dla których
 

Funkcja falowa, której rozkład prawdopodobieństwa jest animowany przez aplet, ma postać
 

Jest to skończona suma stanów własnych energii ważonych rozkładem Gaussowskim centrowanym na k0  i o szerokości proporcjonalnej do Dk. Sumowanie biegnie w równych krokach od k0-Dk/2 do k0+Dk/2. Czynnik fazowy jest zawarty w centrum padającego pakietu falowego wokół x=x0 przy t=0. Jednostka czasu jest tak dobrana aby częstość wynosiła k2/2.

Uwagi:

Sposób użycia
Aby załadować aplet naciśnij przycisk "Load Applet".


Back