ŻYCIORYSUrodzony dnia 6 lutego 1927 r. W Krakowie. W latach 1934-1940 uzyskał wykształcenie podstawowe w Publicznej Szkole Podstawowej Nr.3 w Krakowie. Następnie, w okresie okupacji, uczęszczał do Szkoły Handlowej dokształcając się równolegle na tajnych kompletach gimnazjalnych. Po wyzwoleniu kontynuował naukę w trybie przyspieszonym w III Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym (im. Króla Jana III Sobieskiego) w latach 1945-1947.

Po złożeniu w roku 1947 egzaminu maturalnego rozpoczął studia wyższe na Wydziale Elektromechanicznym Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Ukończył je w roku 1952 uzyskując, po przedstawieniu pracy magisterskiej pt.:"Wzmacniacz magnetyczny", tytuł inżyniera elektromechanika hutniczego i stopień magistra nauk technicznych.

Od 31 marca 1952 roku rozpoczął pracę w Katedrze Fizyki I AGH (prof. M. Jeżewskiego) na stanowisku asystenta. W roku 1953 awansował na stanowisko starszego asystenta. Z dniem 1 stycznia 1960 roku uzyskał na własną prośbę przeniesienie służbowe do Katedry Fizyki II AGH (prof. M. Mięsowicza).

W roku 1961 odbył dwumiesięczny staż naukowy w Instytucie Geofizyki Jądrowej Akademii Nauk ZSRR w Moskwie. Zdobyte tam doświadczenia w dziedzinie konstrukcji impulsowych generatorów neutronów prędkich stały się zalążkiem prac w tej tematyce w Międzyresortowym Instytucie Fizyki i Techniki Jądrowej (MIFiTJ) AGH.

W roku 1961 odbył dwumiesięczny staż naukowy w Instytucie Geofizyki Jądrowej Akademii Nauk ZSRR w Moskwie. Zdobyte tam doświadczenia w dziedzinie konstrukcji impulsowych generatorów neutronów prędkich stały się zalążkiem prac w tej tematyce w Międzyresortowym Instytucie Fizyki i Techniki Jądrowej (MIFiTJ) AGH.

Z dniem 1 czerwca 1961 roku został oddelegowany do Zespołu Zastosowań Izotopów Promieniotwórczych Zakładu VI, Oddziału Krakowskiego, Instytutu Badań Jądrowych.

W grudniu roku 1963 Rada Wydziału Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej AGH nadała mu stopień doktora nauk technicznych na podstawie rozprawy pt.: "Radiometryczne badania parametrów fizycznych mieszaniny podsadzkowej w warunkach jej przepływu w rurociągach kopalnianych".

W dniu 17 lutego 1964 roku awansował na stanowisko adiunkta w Zakładzie VU O/K Instytutu Badań Jądrowych.

Dnia 13 kwietnia 1964 roku zawarł związek małżeński z Wandą Ptak. W tym też roku, z dniem 15 listopada został powołany na stanowisko samodzielnego pracownika naukowo-badawczego w Instytucie Badań Jądrowych.
W roku 1967 uzyskał stypendium Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej dla odbycia ośmiomiesięcznego stażu naukowego w Centrum Badań Jądrowych (Centro Studi Nucleari "Casaccia") we Włoszech k/Rzymu.

W roku 1969 powierzono mu kierownictwo Pracowni Zastosowań Izotopów Promieniotwórczych i Skażeń Radioaktywnych w Zakładzie VI O/K IBJ.

W roku 1970, w związku z reorganizacją Zakładu VI IBJ i przeniesieniem jego Oddziału Krakowskiego do Instytutu Fizyki Jądrowej (IFJ) w Krakowie, powierzono mu kierownictwo Pracowni Zastosowań Geologiczno-Górniczych w IFJ.

W dniu 30 sierpnia 1971 roku został powołany na członka Komisji Aparatury i Zastosowań Izotopów w Technice przy Państwowej Radzie ds. Pokojowego Wykorzystania Energii Jądrowej.

W roku 1971 na zasadzie porozumienia między Instytutem Techniki Jądrowej AGH i Instytutem Fizyki Jądrowej objął funkcje kierownika Zakładu Przemysłowej Aparatury Radiometrycznej ITJ, oraz zajęcia dydaktyczne ma Sekcji Technicznej Fizyki Jądrowej.

Dnia 18 kwietnia 1973 roku w wyniku nowelizacji ustawy o stopniach i tytułach naukowych uzyskał stanowisko docenta w Instytucie Fizyki Jądrowej w Krakowie. W tym też roku skorzystał z propozycji ponownego przeniesienia do Międzyresortowego Instytutu Fizyki i Techniki Jądrowej AGH. Przeniesienie takie uzyskał, za obopólną zgodą obu instytutów przy akceptacji właściwych im ministerstw, z dnia 1 listopada 1973 r. Z tym dniem objął funkcję kierownika nowoutworzonego Zakładu Elektroniki Jądrowej w MIFiTJ AGH.


W roku 1980 uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki, po przedstawienia rozprawy pt.: "Radioizotopowe badania kinematyki hydromieszanin grubodyspersyjnych". W lutym tegoż roku przyszła na świat jego jedyna córka - Małgorzata.

W latach 1984/85 pełnił funkcję kierownika Środowiskowego Studium Doktoranckiego w zakresie Fizyki.

W okresie od 1 maja 1983 do 30 września 1985 był oddelegowany przez JM. Rektora AGH do Instytutu Elektroniki, w którym powierzono mu obowiązki z-cy dyrektora ds. badań naukowych.

W dniu 19 czerwca 1989 roku Rada Państwa nadała mu tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego nauk technicznych. W roku 1993 (01.08.1993) awansował na stanowisko profesora zwyczajnego AGH.

Od 1 października 1985 do chwili przejścia stan spoczynku (31.12.1997) pracował wyłącznie w swym macierzystym instytucie przekształconym w Wydział Fizyki i Techniki Jądrowej, sprawując w nim nadal funkcję kierownika Zakładu Elektroniki Jądrowej.


PRZEBIEG PRACY ZAWODOWEJCzasokresMiejsce pracyStanowisko
04.52 ÷ 10.53Katedra Fizyki Technicznej AGH Krakówasystent
10.53 ÷ 01.60Katedra Fizyki Technicznej AGH Krakówst. asystent
01.60 ÷ 06.61Katedra Fizyki Ogólnej AGH Krakówst. asystent
06.61 ÷ 02.64Zakład VI Instytutu Badań Jądrowych Krakówst. asystent
02.64 ÷ 11.66Instytut Badań Jądrowych Zakład VI Krakówadiunkt
11.66 ÷ 01.70Instytut Badań Jądrowych Zakład VI Krakóws.p,n.b.
01.70 ÷ 04.73Instytut Fizyki Jądrowej Krakóws.p.n.b.
04.73 ÷ 11.73Instytut Fizyki Jądrowej Krakówdocent
11.73 ÷ 05.83Międzyresortowy Instytut Fizyki i Techniki Jądrowej AGH Krakówdocent
05.83 ÷ 09.85Instytut Elektroniki AGH Krakówdocent
09.85 ÷ 07.89Międzyresortowy Instytut Fizyki i Techniki Jądrowej AGH Krakówdocent
07.89 ÷ 08.93Wydział Fizyki i Techniki Jądrowej AGH Krakówprofesor n.
08.93 ÷ 12.97Wydział Fizyki i Techniki Jądrowej AGH Krakówprofesor zw.


Odznaczenia państwowe1. Medal Komisji Edukacji Narodowej za zasługi dla oświaty i wychowania przyznany przez Ministra Oświaty i Wychowania dnia 7 października 1980 r.
(Legit. Nr. 28219)

2. Złoty Krzyż Zasługi nadany uchwałą Rady Państwa z dnia 28 września 1983 r.
(Legit. Nr. 2565-83-86)

3. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polskinadany przez Prezydenta Polskiej Rzeczypospolitej Polskiej dnia 6 września 1989 r.
(Legit. Nr. 573-89-26)

4. Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski nadany przez Prezydenta Polskiej Rzeczypospolitej Polskiej dnia 4 marca 1998 r.
(Legit. Nr. 33-98-39)

Nagrody i wyróżnienia1. Nagroda zespołowa z Funduszu Postępu Technicznego Instytutu Badań Jądrowych za całokształt prac nad opracowaniem przemysłowego modelu radioizitopowego miernika gęstości podsadzki płynnej - Rok 1962

2. Nagroda zespołowa II stopnia Państwowej Rady d/s Pokojowego Wykorzystania Energii Jądrowej za radiometryczne pomiary rozkładu przestrzennego koncentracji fazy stałej w rurociągach kopalnianych - Rok 1965

3. Nagroda zespołowa III stopnia Państwowej Rady d/s Pokojowego Wykorzystania Energii Jądrowej za ocenę przydatności i celowości wdrażania gęstościomierzy radioizotopowych do kontroli procesu podsadzania hydraulicznego - Rok 1970

4. Nagroda zespołowa z Funduszu Postępu Technicznego Pełnomocnika Rządu d/s Wykorzystania Energii Jądrowej za I etap prac nad konstrukcją automatycznego chromatografu gazowego do analizy powietrza kopalnianego - Rok 1970

5. Nagroda indywidualna z Funduszu Postępu Technicznego Instytutu Fizyki Jądrowej za opracowanie metod pomiarowych hydromieszanin oraz prac na temat optymalizacji transportu hydraulicznego - Rok 1971

6. Nagroda zespołowa z Funduszu Postępu Technicznego Pełnomocnika Rządu d/s Wykorzystania Energii Jądrowej za II etap prac nad konstrukcją automatycznego chromatografu gazowego do analizy powietrza kopalnianego - Rok 1973

7. Nagroda zespołowa II stopnia Ministra Energetyki i Energii Atomowej za badania identyfikacyjne procesu wzbogacania rud miedzi metodami radioznacznikowymi -Rok 1977

8. Nagroda indywidualna III stopnia Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki
za osiągnięcia w dziedzinie badań naukowych (za pracę habilitacyjną pt.: Radioizotopowe badania kinematyki hydromieszanin grubodyspersyjnych - Rok 1982

9. Nagrody J. M. Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej
za działalność naukową w latach 1974, 1975, 1976, 1977, 1980, 1982, 1983, 1984, 1985

10. Nagrody J. M. Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej
za osiągnięcia w działalności dydaktyczno-wychowawczej - w latach 1975, 1988, 1993

11. Nagroda J. M. Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej
za osiągnięcia w pracy organizacyjnej Rok 1981

12. Nagroda im. prof. Władysława Taklińskiego I stopnia
za wybitne osiągnięcia w dziedzinie dydaktyki - Rok 1996

13. Dyplomy uznania J. M. Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej za wyróżniające osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze w latach 1977, 1979

14. Wyróżnienie Ośrodka Postępu Technicznego w konkursie na najlepszy projekt wynalazczy miesiąca i roku za projekt: "Metoda pomiaru intensywności wymiany atmosfery w komorach chłodniczych przy pomocy czujnika radiojonizacyjnego" Rok 1974Wszelkie prawa zastrzeżone!