Marcin Wroński - Homepage

WIMiIP Informatyka - Fizyka 1 - Ćwiczenia rachunkowe - semestr 1


Konsultacje

Termin konsultacji to poniedziałek godzina 16:00-17:00 w pokoju 312A (budynek D-10)

Ogłoszenia

Proponowane zbiory zadań do ćwiczeń
J. Jędrzejewski, W. Kruczek, A. Kujawski, Zbiór zadań z fizyki, WNT, Warszawa
J. Araminowicz, Zbiór zadań z fizyki, PWN, Warszawa
Z. Kalisz, M. Massalska, J.M. Massalski, Zbiór zadań z fizyki z rozwiązaniami, PWN, Warszawa

Zestawy zadań

Grupa 1 - poniedziałek (co dwa tygodnie), godzina 9:45-11:15, budynek B-4 sala 312
Grupa 2 - poniedziałek (co dwa tygodnie), godzina 9:45-11:15, budynek B-4 sala 312
Grupa 3 - poniedziałek (co dwa tygodnie), godzina 8:00-9:30, budynek C-1 sala 224
Grupa 4 - poniedziałek (co dwa tygodnie), godzina 8:00-9:30, budynek C-1 sala 224
Grupa 5 - czwartek (co dwa tygodnie), godzina 18:00-19:30, budynek D-10 sala 123

Kolokwia poprawkowe

Brak

Zasady zaliczenia przedmiotu

1. Zaliczenie ćwiczeń
Zaliczenie z ćwiczeń rachunkowych zostanie wystawione na podstawie sumarycznej liczby punktów uzyskanych z kolokwiów jak i za odpowiedz przy tablicy. W semestrze planowane są 2 kolokwia, za każde można uzyskać max 20pkt - w sumie 40pkt.
   - Nieobecność na kolokwium = 0 pkt.

Za odpowiedz przy tablicy student może otrzymać:
    +1 pkt - samodzielne rozwiązanie zadania przy tablicy
     0 pkt - rozwiązanie zadania z pomocą prowadzącego
    -1 pkt - nieumiejętność rozwiązania zadania oraz brak znajomości podstawowych pojęć

Punkty przeliczane są na ocenę według poniższej skali umieszczonej na końcu strony.

2. Obecność na zajeciach
Student ma prawo do 1 nieobecności, po przekroczeniu tej liczby student jest automatycznie nieklasyfikowany. Dodatkowych nieobecności nie można usprawiedliwić zwolnieniem lekarskim.

3. Zaliczenie poprawkowe ćwiczeń
Studenci którzy nie otrzymali zaliczenia w terminie podstawowym (poniżej 50% punktów) mogą przystąpić dwukrotnie do zaliczenia poprawkowego. Zaliczenie poprawkowe ma formę kolokwium pisemnego z całości materiału przerabianego na ćwiczeniach. Z kolokwium zaliczeniowego nie można uzyskać oceny wyższej niż 3.5 (+dst).

Skala ocen

Zgodnie z regulaminem AGH.