ZAGADNIENIA DO PRZYGOTOWANIA TEORETYCZNEGO

II TECHNIKA PRÓŻNI

 1. Sposoby wytwarzania wysokiej próżni ( pompy rotacyjne, pompy dyfuzyjne, pompy turbomolekularne, pompy jonowe, pompy kriogeniczne ).

2. Podstawy kinetycznej teorii gazów: równanie gazu doskonałego, jednostki ciśnienia, średnia droga swobodna, szybkość pompowania.

 1. Zasady pomiaru ciśnienia: próżniomierze, manometry (mechaniczne, Mac-Leoda, cieplno-przewodnościowe, jonizacyjne Penninga.).
 2. Zasady pomiaru szybkości pompowania i przewodności elementów próżniowych.
 3. Zastosowanie techniki próżniowej ( np.: w technologiach chemicznych, w przemyśle elektronicznym).

Literatura:

 1. J.Groszkowski: Technika wysokiej próżni. WNT, Warszawa 1978

2. A.Hałas: Technologia wysokiej próżni. PWN, Warszawa 1980

 

VI MIKROFALE

1. Wytwarzanie mikrofal: klistron, magnetron.

2. Własności promieniowania mikrofalowego: równania Maxwella, fale stojące,

polaryzacja, absorpcja, odbicie, dyfrakcja , ....

3. Strefowa soczewka Fresnela.

4. Falowód o przekroju prostokątnym.

5. Detekcja mikrofal.

6. Zastosowania promieniowania mikrofalowego.

Literatura:

1. Crawford F.C. Fale PWN Warszawa 1972

2. Litwin R. Suski M. Technika Mikrofalowa, WNT Warszawa 1972

3. Feynman R.P. Feynmana wykłady z fizyki

4. Konopka Nowina M., Zięba A. I inni: Ćwiczenia laboratoryjne z fizyki Część II. Wydawnictwo AGH Kraków 1986

 

 

VIII INTERFEROMETRIA

 1. Dyfrakcja i interferencja światła: 1- szczelina, 2 - szczeliny, 2, 3,... N szczelin, siatka dyfrakcyjna.
 2. Własności elementów światłodzielących: metaliczne zwierciadło, dielektryk, wielowarstwowe zwierciadło dielektryczne, element polaryzacyjno-interferencyjny, pryzmat dwójłomny.
 3. Interferometr Fabry'ego-Perota: zależność kwadratu średnic od rzędu widma, zdolność rozdzielcza, przedział dyspersji.
 4. Interferometr Michelsona: proste i kołowe prążki w interferometrze, obrazy interferencyjne a różnica dróg optycznych.
 5. Płytka płasko-równoległa: przejście i odbicie, prążki interferencyjne równego nachylenia, wielowarstwowa powłoka dielektryczna.

Literatura:

 1. F.C.Crawford: Fale. PWN Warszawa 1972
 2. D.Halliday, R.Resnick: Fizyka. PWN Warszawa 1974
 3. J.R.Meyer-Arendt: Wstęp do optyki. PWN Warszawa 1979
 4. R.I.Sołuchin: Optyka i fizyka Atomowa. PWN Warszawa 1982
 5. S.Szczeniowski: Optyka. PWN Warszawa 1971
 6. M.Konopka, A.Zięba i inni: Ćwiczenia laboratoryjne z fizyki. Wydawnictwo AGH Kraków 1986

IX OPTYKA KOHERENTNA

LASERY

 1. Zagadnienia do przygotowania teoretycznego dla techniki VIII INTERFEROMETRIA
 2. Światło jako ruch falowy: równania Maxwella, równanie falowe, wektor Poyntinga, prędkość grupowa i fazowa, fala płaska.
 3. Własności rezonatora laserowego: stabilność rezonatora, mody poprzeczne i podłużne, selekcja modów poprzecznych i podłużnych.
 4. Analizator wiązki laserowej: oscyloskop, generator, zjawisko piezoelektryczne, rezonator konfokalny Fabry'ego-Perota.
 5. Laser He-Ne: budowa, poziomy energetyczne He i Ne, zasada działania.
 6. Laser Rubinowy: budowa, poziomy energetyczne, zasada działania.
 7. Liniowe i nieliniowe zjawiska optyczne: dwójłomność optyczna, aktywność optyczna, generowanie drugiej i wyższych harmonicznych, mieszanie częstotliwości.
 8. Emisja i absorpcja promieniowania elektromagnetycznego: prawo Plancka, prawo Wiena, prawo Stefana-Bolzmana, współczynniki Einsteina.
 9. Własności wiązki laserowej: moc, rozbieżność, spójność przestrzenna, monochromatyczność, polaryzacja.
 10. Wzmocnienie i generacja światła: wzmocnienie ośrodka czynnego, dobroć rezonatora, warunek generacji.
 11. Światło w ośrodku pochłaniającym: prawo Lamberta, zespolony współczynnik załamania, dyspersja normalna i anomalna, ośrodek anizotropowy.
 12. Zastosowanie laserów.

HOLOGRAFIA

 1. Zagadnienia do przygotowania teoretycznego dla techniki VIII INTERFEROMETRIA i IX LASERY.
 2. Warunki holograficznej rejestracji: widzialność pola interferencyjnego, stosunek natężeń, stabilność, spójność czasowa, spójność przestrzenna.
 3. Odwzorowanie holograficzne: zapis hologramu, rekonstrukcja hologramu, podstawowe równania holografii, powiększenie poprzeczne i podłużne.
 4. Światłoczułe materiały holograficzne: reakcja fotochemiczna, charakterystyka materiału światłoczułego, czułość, kontrast, zdolność rozdzielcza. Inne materiały holograficzne.
 5. Zastosowanie holografii.

Literatura:

 1. A.Piekara: Nowe oblicze optyki. WNT Warszawa 1971
 2. H.Kleyman: Lasery. PWN Warszawa 1974
 3. S.Kielich: Molekularna optyka nieliniowa
 4. F.Kaczmarek: Podstawy działania laserów. WNT Warszawa 1983
 5. Kochi Shimoda: Wstęp do fizyki laserów. PWN Warszawa 1993
 6. J.Ch.Vienot, P. Śmigielski, H.Royer: Holografia optyczna, WNT Warszawa 1975
 7. W.T.Cathey: Optyczne przetwarzanie informacji. PWN Warszawa 1978
 8. M.Pluta: Holografia optyczna. PWN Warszawa 1980
 9. M.Konopka, A.Zięba i inni: Ćwiczenia laboratoryjne z fizyki. Wydawnictwo AGH Kraków 1986
 10. M.Chyla, L.Kodura, K.Pieczora, J.Rosiek, E.Rulikowska-Zarembska, S.Salach,

Z.Sanok, A.Skalski, J.Wolny, W.Zieliński: Ćwiczenia laboratoryjne z fizyki pod redakcją Witolda Zielińskiego. AGH UWN-D, Kraków 1999

 

 

XVII CIEKŁE KRYSZTAŁY

 1. Ciekły kryształ: budowa molekularna, skład chemiczny, moment dipolowy.
 2. Anizotropia własności fizycznych: lepkość, stała dielektryczna, polaryzowalność, współczynnik załamania, .... .
 3. Fazy mezomorficzne: nematyk, smektyk, cholesterol, ciecz izotropowa.
 4. Przemiany fazowe: wpływ temperatury, indukowane elektrycznie.
 5. Dielektryk w polu elektrycznym: kondensator płaski z dielektrykiem, trzy wektory elektryczne.
 6. Selektywne odbicie cienkiej warstwy.
 7. Mikroskop polaryzacyjno - interferencyjny: schemat optyczny, zdolność rozdzielcza, zasada działania.
 8. Ciekłokrystaliczny ekran: tekstura skręconego nematyka, tekstura homotropowa, modulacja światła.
 9. Pomiar temperatury; zjawiska termoelektryczne, zastosowanie ciekłych kryształów.
 10. Generator: drgania elektryczne, drgania wymuszone i rezonans.

Literatura:

 1. Encyklopedia fizyki współczesnej. PWN Warszawa 1983
 2. D.Halliday, R.Resnick: Fizyka. PWN Warszawa 1974
 3. C.Kittel: Wstęp do fizyki ciała stałego. PWN Warszawa 1976
 4. J.R.Meyer-Ahrendt: Wstęp do optyki. PWN Warszawa 1979
 5. R.I.Sołuchn: Optyka i Fizyka Atomowa. PWN Warszawa 1982
 6. T.Pękala: Zarys krystalografii. PWN Warszawa 1972
 7. A.Adamczyk, Z.Strugalski: Ciekłe kryształy. WNT Warszawa 1976
 8. A.Adamczyk: Niezwykły stan materii. WP "Omega" Warszawa 1978
 9. Matematyka - Fizyka - Chemia Kraków 1981
 10. Audio Video 1.88
 1. M.Chyla, L.Kodura, K.Pieczora, J.Rosiek, E.Rulikowska-Zarembska, S.Salach, Z.Sanok, A.Skalski, J.Wolny, W.Zieliński: Ćwiczenia laboratoryjne z fizyki pod redakcją Witolda Zielińskiego. AGH UWN-D, Kraków 1999

 

 

 

XXI SPEKTROMETRIA MASOWA

 1. Zagadnienia do przygotowania teoretycznego dla techniki II PRÓŻNIA

2. Zasady działania spektrometrów masowych: spektrometr ze stałym polem magnetycznym, kwadrupolowy spektrometr mas.

3. Sorpcja i desorpcja.

4. Zastosowania spektrometrii masowej.

 

Literatura:

 1. A. Hałas: Technologia wysokiej Próżni, PWN Warszawa 1980
 2. A.J. Groszkowski: Technika wysokiej Próżni, WNT Warszawa 1978
 3. W.Żuk i inni: Spektrometria mas i elektromagnetyczna separacja izotopów, PWN Warszawa 1980
 4. M.Chyla, L.Kodura, K.Pieczora, J.Rosiek, E.Rulikowska-Zarembska, S.Salach, Z.Sanok, A.Skalski, J.Wolny, W.Zieliński: Ćwiczenia laboratoryjne z fizyki pod redakcją Witolda Zielińskiego. AGH UWN-D, Kraków 1999