Wstęp
Sprawy techniczne
GUIDE
Kontrolki
Przykłady
GUI bez GUIDE
Trochę o kompilacji
Linki
 

Axes
Kontrolka axes reprezentuje obiekt graficzny w MATLABie. Służy głównie do wyświetlania różnego rodzaju wykresów.

Przykład:

Tworzymy puste gui i dodajemy kontrolkę axes. Następnie wybieramy funkcję CreateFcn i dodajemy następujący kod:


x = [-3*pi : 0.01 : 3*pi]
hObject = plot( sin(x) )


Po uruchomieniu programu, w momencie stworzenia kontrolki axes otrzymujemy następujący efekt:Poniżej zostały pokrótce opisane parametry kontrolki axes:

ActivePositionPropertyparametr mówiący MATLABOWI którego z dwóch parametrów (OuterPosition lub Position) użyć do określenia wartości na osiach wykresu w sytuacji gdy rozmiar okn został zmieniony.
AmbientLightColorparametr określający kolor bezkierunkowego źródła światła na wykresach.
BeingDeletedsłuży do określania czy dana kontrolka jest usuwana. MATLAB ustawia wartość na "on" kiedy zostaje wywołana funkcja DeleteFcn.
Boxparametr określający wyświetlanie przedłużeń osi na wykresach (kwadrat w przypadku wykresów 2D i sześcian przy wykresach 3D).
BusyActionkiedy na kontrolce wykonywana jest funkcja a użytkownik wywoła kolejną funkcje, to jeśli wartość parametru jest ustawiona na "queue" to funkcja zostanie zakolejkowana (wywołana zaraz po zakończeniu pierwszej) natomiast dla opcji "cancel" żądanie wywołania funkcji zostanie odrzucone.
ButtonDownFcnfunkcja wywoływana po naciśnięciu przycisku myszy na kontrolce.
CameraPositionparametr określający pozycje kamery.
CameraPositionModeparametr określający czy pozycja kamery będzie ustawiana automatyczne czy manualnie.
CameraTargetparametr określający cel na który patrzy kamera.
CameraTargetModeparametr określający czy cel na który patrzy kamera jest wybierany automatycznie czy manualnie.
CameraUpVectorparametr określający wektor wokół którego następuje obrót kamery.
CameraUpVectorModeparametr określający czy wektor obrotu kamery jest ustawiany automatyczne czy manualnie.
CameraViewAngleparametr określający jak duży obszar obserwuje kamera (od 0 do 180 stopni).
CameraViewAngleModeparametr określający czy obszar obserwowany przez kamere jest wybierany automatycznie czy manualnie.
Clippingwłasność nie ma żadnego wpływu na kontrolkę.
Colorparametr określający kolor osi wykresu.
CreateFcnfunkcja wywoływana w momencie stworzenia wykresu.
CurrentPointparametr określający miejsce ostatniego kliknięcia myszą na wykresie.
DataAspectRatioparametr określający skalowanie osi x, y i z wykresu.
DataAspectRatioModeparametr określający czy skalowanie odbywa się automatycznie czy za pośrednictwem parametru DataAspectRatio.
DeleteFcnfunkcja wywoływana w momencie usuwania wykresu.
DrawModeparametr określający rodzaj renderingu wykresu (normalny albo szybki).
FontAngleparametr określający rodzinę czcionek wykorzystywanych przez wykres.
FontNameczcionka używana do wyświetlania tekstu na wykresie.
FontSizerozmiar czcionki używanej do wyświetlania tekstu na kontrolce.
FontUnitsparametr określa w jakich jednostkach obliczane są rozmiary czcionki (centymetry, pixele itp.).
FontWeightparametr określa pogrubienie czcionki.
GridLineStyleparametr określający styl linii.
HandleVisibilityparametr określa czy uchwyt do wykresu jest widoczny przez potomków danego wykresu.
HitTestokreśla czy kontrolka może być zaznaczona kliknięciem myszy (własność nie ma żadnego wpływu na kontrolkę).
Interruptibleokreśla czy nowe zdarzenie może przerwać funkcje wykonywaną aktualnie na kontrolce.
Layerparametr określający czy linie wykresu będą rysowane nad czy pod liniami wykresów potomnych.
LineOrderStyleparametr określający w jaki sposób będą rysowane linie wykresu.
LineWidthparametr określający grubość osi wykresu.
MinorGridLineStyleparametr określający styl pozostałych linii.
NextPlotparametr określający gdzie mają być rysowane kolejne wykresy.
OuterPositionparametr określający pole leżące poza obiektem wykresu.
PlotBoxAspectRatioparametr służący do skalowania wykresów.
PlotBoxAspectRatioModeparametr określający czy wykresy są skalowane automatycznie czy też za pomocą parametru PlotBoxAspectRatio.
Positionwektor w postaci [left, bottom, width, height] określający rozmiar i położenie kontrolki.
Projectionparametr określający typ projekcji (orthographic lub perspective).
SelectionHighlightparametr określający czy po zaznaczeniu wykres jest wyróżniony.
Tagwłaściwa nazwa kontrolki, parametr używany do pobierania i ustalania parametrów konkretnej kontrolki.
UIContextMenuprzypisanie do kontrolki menu kontekstowego.
Unitsparametr określa jednostki w jakich podawane są parametry Extent oraz Position.
UserDatadowolne dane użytkownika przypisane do danej kontrolki.
Viewparametr zastąpiony przez parametry CameraPosition, CameraTarget, CameraUpVector i CameraViewAngle.
Visibleparametr określający czy dana kontrolka jest widoczna.