Wstęp
Sprawy techniczne
GUIDE
Kontrolki
Przykłady
GUI bez GUIDE
Trochę o kompilacji
Linki
 

Buttongroup
Kontrolka buttongroup służy do grupowania radiobuttonów lub togglebuttonów. Bez grupowania każda z tych kontrolek istnieje jako osobny obiekt. Po umieszczeniu ich na kontrolce buttongroup na raz może być wybrany/zaznaczony tylko jeden element.

Po dodaniu kilku radiobuttonów na kontrolke buttongroup możemy wykorzystać specjalną funkcję dostępną tylko dla kontrolki buttongroup reagującą na zmianę zaznaczonego elementu:


function g_SelectionChangeFcn(hObject, eventdata, handles)


Wstawiając w tej funkcji poniższy kod:


get(hObject,'tag')


jesteśmy w stanie dowiedzieć się który z elementów został zaznaczony (funkcja get zwróci nam wartość parametru Tag zaznaczonej kontrolki).

Poniżej zostały pokrótce opisane parametry kontrolki buttongroup:

BackgroundColorkolor tła kontrolki.
BeingDeletedsłuży do określania czy dana kontrolka jest usuwana. MATLAB ustawia wartość na "on" kiedy zostaje wywołana funkcja DeleteFcn.
BorderTypeparametr określający styl obramowania.
BorderWidthparametr określający grubość obramowania.
BusyActionkiedy na kontrolce wykonywana jest funkcja a użytkownik wywoła kolejną funkcje, to jeśli wartość parametru jest ustawiona na "queue" to funkcja zostanie zakolejkowana (wywołana zaraz po zakończeniu pierwszej) natomiast dla opcji "cancel" żądanie wywołania funkcji zostanie odrzucone.
ButtonDownFcnfunkcja wywoływana po naciśnięciu przycisku myszy na kontrolce.
Clippingwłasność nie ma żadnego wpływu na kontrolkę.
CreateFcnfunkcja wywoływana w momencie stworzenia kontrolki.
DeleteFcnfunkcja wywoływana w momencie usuwania kontrolki.
FontAngleparametr określający rodzinę czcionek wykorzystywanych przez kontrolkę.
FontNameczcionka używana do wyświetlania tekstu na kontrolce.
FontSizerozmiar czcionki używanej do wyświetlania tekstu na kontrolce.
FontUnitsparametr określa w jakich jednostkach obliczane są rozmiary czcionki (centymetry, pixele itp.).
FontWeightparametr określa pogrubienie czcionki.
ForegroundColorparametr określa kolor czcionki.
HandleVisibilityparametr określa czy uchwyt do kontrolki jest widoczny przez potomków danej kontrolki.
HighlightColorparametr określający kolor podświetlenia.
HitTestokreśla czy kontrolka może być zaznaczona kliknięciem myszy (własność nie ma żadnego wpływu na kontrolkę).
Interruptibleokreśla czy nowe zdarzenie może przerwać funkcje wykonywaną aktualnie na kontrolce.
Positionwektor w postaci [left, bottom, width, height] określający rozmiar i położenie kontrolki.
ResizeFcnfunkcja wywoływana kiedy użytkownik zmieni rozmiar kontrolki.
SelectedObjectaktualnie zaznaczony przycisk z grupy przycisków.
SelectionHighlightparametr określający czy w momencie zaznaczenia kontrolka zostanie podświetlona.
ShadowColor – parametr określa kolor cienia pod kontrolką buttongroup. Tagwłaściwa nazwa kontrolki, parametr używany do pobierania i ustalania parametrów konkretnej kontrolki.
Titletekst wyświetlony jako tytuł grupy przycisków.
TitlePositionparametr określający pozycje tytułu na grupie przycisków.
UIContextMenuprzypisanie do kontrolki menu kontekstowego.
Unitsparametr określa jednostki w jakich podawane są parametry Extent oraz Position.
UserDatadowolne dane użytkownika przypisane do danej kontrolki.
Visibleparametr określający czy dana kontrolka jest widoczna.