Wstęp
Sprawy techniczne
GUIDE
Kontrolki
Przykłady
GUI bez GUIDE
Trochę o kompilacji
Linki
 

Figure
Figure jest to główne okno na którym odbywa się tworzenie GUI. Na nim są rozmieszczane wszystkie elementy.

Poniżej zostały pokrótce opisane parametry kontrolki figure:

BackingStoreparametr włączający pomocniczy bufor MATLABA służący do wyświetlania okna.
BeingDeletedsłuży do określania czy okno jest usuwane (niszczone). MATLAB ustawia wartość na "on" kiedy zostaje wywołana funkcja DeleteFcn.
BusyActionkiedy na oknie wykonywana jest funkcja a użytkownik wywoła kolejną funkcje, to jeśli wartość parametru jest ustawiona na "queue" to funkcja zostanie zakolejkowana (wywołana zaraz po zakończeniu pierwszej) natomiast dla opcji "cancel" żądanie wywołania funkcji zostanie odrzucone.
ButtonDownFcnfunkcja wywoływana po naciśnięciu przycisku myszy w obszarze okna.
Clippingwłasność nie ma żadnego wpływu na okno.
CloseRequestFcnfunkcja wywoływana przy zamykaniu okna.
Colorparametr określający kolor tła okna.
CreateFcnfunkcja wywoływana w momencie stworzenia okna.
CurrentCharacterparametr przechowujący ostatni klawisz naciśnięty przez użytkownika.
CurrentPointparametr przechowujący pozycje ostatniego kliknięcia myszą przez użytkownika.
DeleteFcnfunkcja wywoływana w momencie usuwania kontrolki.
DockControlsparametr odpowiedzialny za wyświetlanie przycisków odpowiedzialnych za "dokowanie" okna w oknie głównym MATLABA.
DoubleBufferparametr odpowiedzialny za włączenie podwójnego buforowanie mającego na celu zapobieganie migotaniu prostych animacji.
FileNameparametr przechowują nazwę aktualnie używanego pliku FIG.
FixedColorsmacierz n na 3 wartości RGB zawierająca kolory niestandardowe.
HandleVisibilityparametr określa czy uchwyt do okna jest widoczny przez potomków okna.
HitTestokreśla czy okno może być zaznaczona kliknięciem myszy (czy uchwyt do okna może zostać zwrócony jako parametr CurrentObject).
IntegerHandleparametr określa czy uchwyty do okien są zapamiętywane jako warości integer czy jako real.
Interruptibleokreśla czy nowe zdarzenie może przerwać funkcje wykonywaną aktualnie na oknie.
InvertHardcopyparametr zapobiega drukowaniu okna z kolorem tła innym niż biały (przy wartości "on" podczas drukowania zawsze tło będzie miało biały kolor).
KeyPressFcnfunkcja wywoływana w momencie gdy okno jest zaznaczone i zostanie naciśnięty przycisk klawiatury.
MenuBarparametr odpowiedzialny za wyświetlanie standardowego paska menu na górze okna.
Nametekst wyświetlany na pasku tytułowym okna.
NextPlotparametr określa którego okna użyć w celu wyświetlania grafiki.
NumberTitleparametr określający czy poza nazwą okna (parametr Name) będzie także wyświetlany string: Figure No. N (gdzie N jest jakąś liczbą).
PaperOrientationparametr określający czy okno będzie drukowane poziomo czy pionowo.
PaperPositionparametr w postaci wektora [left, bottom, width, height] określający położenie okna na drukowanej stronie.
PaperPositionModeparametr ustawiona na wartość "manual" uwzględnia informacje zawarte w parametrze PaperPosition. Ustawiony na "auto" sam określa pozycje okna.
PaperSizeparametr określający rozmiar strony (wyrażony w jednostkach ustawionych w parametrze PaperUnits).
PaperTypeparametr określający standardowy rozmiar strony (domyślnie A4).
PaperUnitsparametr określający w jakich jednostkach jest podany rozmiar strony (cale, centymetry itp).
Pointerparametr określający rodzaj kursora jaki jest wyświetlany nad oknem.
PointerShapeCDatamacierz 16 na 16 która może posłużyć do zdefiniowania własnego rodzaju kursora.
PointerShapeHotSpotmacierz 1 na 1 określająca który punkt w macierzy będącej parametrem PointerShapeCData jest elementem wykonującym kliknięcie (domyślnie punkt (1,1) czyli lewy górny róg).
Positionwektor w postaci [left, bottom, width, height] określający rozmiar i położenie okna na ekranie.
Rendererparametr określający metodę renderingu wykorzystywaną przez MATLABA do wyświetlania grafiki.
RendererModeparametr określający czy MATLAB ma wybierać metodę renderingu korzystając z parametru Renderer, czy sam ją wybierać.
Resizeparametr określający czy użytkownik może zmienić rozmiar okna.
ResizeFcnfunkcja wywoływana kiedy użytkownik zmieni rozmiar okna.
SelectionHighlightokna nie podlegają zaznaczaniu (parametr nie ma wpływu na okno).
SelectionTypeparametr przechowujący ostatnią akcję wykonaną myszą przez użytkownika.
ShareColorsparametr nie wykorzystywany w wersji MATLABA 7 (w starszych wersjach odpowiadał za współdzielenie kolorów systemowych).
Tagwłaściwa nazwa okna, parametr używany do pobierania i ustalania parametrów konkretnego okna.
ToolBarparametr kontrolujący wyświetlanie paska narzędziowego.
UIContextMenuprzypisanie do okna menu kontekstowego.
Unitsparametr określa jednostki w jakich podawane są parametry CurrentPoint oraz Position.
UserDatadowolne dane użytkownika przypisane do danego okna.
Visibleparametr określający czy dane okno jest widoczne.
WVisualparametr przechowujący informacje o parametrach ekranu w systemie operacyjnym Windows.
WVisualModeparametr określa czy parametr WVisual będzie ustawiany automatycznie czy manualnie.
WindowButtonDownFcnfunkcja wywoływana po naciśnięciu przycisku w obrębie okna.
WindowButtonMotionFcnfunkcja wywoływana podczas poruszania kursora w obrębie okna.
WindowButtonUpFcnfunkcja wywoływana po zwolnieniu przycisku w obrębie okna.
WindowStylestyl okna (normalny, modalny, zadokowany).