Wstęp
Sprawy techniczne
GUIDE
Kontrolki
Przykłady
GUI bez GUIDE
Trochę o kompilacji
Linki
 

Popupmenu
Kontrolka popupmenu to rozwijana lista wyboru. W momencie wybrania którejś z opcji parametr Value kontrolki popupmenu zawiera index wybranej opcji (przy czym index 1 odpowiada pierwszemu elementowi. Poniższy kod można wykorzystać w celu wykonania odpowiedniej akcji po wybraniu elementu z menu:


function popupmenu1_Callback(hObject, eventdata, handles)
val = get(hObject,'Value');
switch val
case 1
% użytkownik wybrał pierwszy element menu
case 2
% użytkownik wybrał drugi element menuPoniżej zostały pokrótce opisane parametry kontrolki popupmenu:

BackgroundColorkolor tła kontrolki.
BeingDeletedsłuży do określania czy dana kontrolka jest usuwana. MATLAB ustawia wartość na "on" kiedy zostaje wywołana funkcja DeleteFcn.
BusyActionkiedy na kontrolce wykonywana jest funkcja a użytkownik wywoła kolejną funkcje, to jeśli wartość parametru jest ustawiona na "queue" to funkcja zostanie zakolejkowana (wywołana zaraz po zakończeniu pierwszej) natomiast dla opcji "cancel" żądanie wywołania funkcji zostanie odrzucone.
ButtonDownFcnfunkcja wywoływana po naciśnięciu przycisku myszy na kontrolce.
CDataobrazek wyświetlana na kontrolce.
Callbackgłówna funkcja, wywoływana gdy jakieś zdarzenie zostanie wywołana na kontrolce (naciśnięcie przycisku, przesunięcie suwaka itp.).
Clippingwłasność nie ma żadnego wpływu na kontrolkę.
CreateFcnfunkcja wywoływana w momencie stworzenia kontrolki.
DeleteFcnfunkcja wywoływana w momencie usuwania kontrolki.
Enableokreśla czy dana kontrolka jest włączona czy wyłączona.
Extentwektor w postaci [0,0,width,height] określający położenie tekstu na kontrolce.
FontAngleparametr określający rodzinę czcionek wykorzystywanych przez kontrolkę.
FontNameczcionka używana do wyświetlania tekstu na kontrolce.
FontSizerozmiar czcionki używanej do wyświetlania tekstu na kontrolce.
FontUnitsparametr określa w jakich jednostkach obliczane są rozmiary czcionki (centymetry, pixele itp.).
FontWeightparametr określa pogrubienie czcionki.
ForegroundColorparametr określa kolor czcionki.
HandleVisibilityparametr określa czy uchwyt do kontrolki jest widoczny przez potomków danej kontrolki.
HitTestokreśla czy kontrolka może być zaznaczona kliknięciem myszy (własność nie ma żadnego wpływu na kontrolkę).
HorizontalAlignmentwyrównanie tekstu na kontrolce.
Interruptibleokreśla czy nowe zdarzenie może przerwać funkcje wykonywaną aktualnie na kontrolce.
KeyPressFcnfunkcja wywoływana w momencie gdy kontrolka jest zaznaczona i zostanie naciśnięty przycisk klawiatury.
ListboxTopparametr odnosi się do kontrolki Listbox, określa które pole ma zostać wyświetlone na samej górze listy w sytuacji gdy Listbox jest za mały aby wyświetlić wszystkie elementy listy.
Maxwartość maksymalna jaką może przyjąć parametr Value (różnie interpretowana w zależności od rodzaju obiektu.
Minwartość minimalna jaką może przyjąć parametr Value (różnie interpretowana w zależności od rodzaju kontrolki).
Positionwektor w postaci [left, bottom, width, height] określający rozmiar i położenie kontrolki.
SelectionHighlightparametr określa możliwość podświetlenia zaznaczonej kontrolki.
SliderStepparametr dotyczy kontrolki Slider, ma postać wektora [min_step max_step] i określa zachowanie suwaka w momencie kliknięcia.
Stringtekst wyświetlany na obiekcie.
Styleokreśla rodzaj kontrolki.
Tagwłaściwa nazwa kontrolki, parametr używany do pobierania i ustalania parametrów konkretnej kontrolki.
TooltipString"dymek" z informacją o kontrolce (pojawia się po najechaniu na kontrolkę i zatrzymaniu na niej kursora myszy).
UIContextMenuprzypisanie do kontrolki menu kontekstowego.
Unitsparametr określa jednostki w jakich podawane są parametry Extent oraz Position.
UserDatadowolne dane użytkownika przypisane do danej kontrolki.
Valuewartość kontrolki (różna w zależności od rodzaju kontrolki).
Visibleparametr określający czy dana kontrolka jest widoczna.