MATLAB:

tworzenie graficznego interfejsu użytkownika

Kreator wyglądu okna

Zaraz po uruchomieniu, okno kreatora wygląda następująco:

projektowanie okna

Patrząc od prawej, przyciski służą kolejno do:

Komponenty okna

Po prawej stronie kreatora mamy listę dostępnych komponentów, z których projektujemy okno naszego programu. Dodajemy je do naszego okna, klikając na wybrany komponent, a następnie przeciągając po polu naszego okna, określając jego położenie i rozmiar. Dostępne są komponenty:

Push Button
Przycisk, którym możemy wywoływać różne reakcje naszego programu.
Toggle Button
Przycisk, który może być włączony, lub wyłączony. Przyjmuje przy tym wartość odpowiednio Max i Min.
Radio Button
Przycisk pozwalający na wybór jednej z kilku opcji. UWAGA! Przyciski te nie są ze sobą w żaden sposób powiązane - sami musimy zadbać o to, aby przy wyborze jednego z nich odznaczone zostały pozostałe.
Checkbox
Przycisk, który możemy zaznaczać i odznaczać, niezależnie od innych tego typu.
Edit Text
Pole tekstowe. Przechowuje zmienną w postaci tekstowej, niezależnie od tego, co do niej wprowadzimy. Chcąc odczytać przykładowo liczbę, należy skorzystać z funkcji odpowiednio str2int dla liczby całkowitej lub str2double dla zmiennoprzecinkowej.
Static Text
Pole, które może wyświetlać jakiś tekst, na przykład wynik obliczeń. Nie da się go edytować ręcznie.
Slider
Pasek przewijania. Możemy określić jego dolną i górną granicę, skok, szerokość suwaka.
Frame
Ramka, służąca uporządkowaniu naszego okna.
Listbox
Pole, w którym możemy przechowywać wiele różnych obiektów - liczb, wykresów, macierzy itp.
Popup Menu
Komponent pozwalający na wybór jednej z kilku opcji z rozwijanego menu.
Axes
Pole służące do wyświetlania na nim wykresu 2D, 3D, lub dowolnej grafiki.

Właściwości

Property Inspector

Każdy komponent ma pewne właściwości określające jego zachowanie i wygląd, ustawiane przy pomocy narzędzia "Property Inspector". Niektóre są wspólne dla wszystkich, inne specyficzne dla danego komponentu. Z ważniejszych, warto wymienić następujące:

BackgroundColor
Określa kolor tła komponentu. Domyślnie, wartość ta zmienia się zależnie od typu komponentu, przykładowo pole tekstowe jest białe, a przycisk - szary.
Callback
Nazwa funkcji, która jest wywoływana przy kliknięciu w dany komponent. Więcej na temat Callback-ów w sekcji "pisanie skryptu".
Enable
Określa, czy komponent jest aktywny, to znaczy, czy reaguje na kliknięcia.
Font[...]
Grupa właściwości definiująca czcionkę stosowaną w danym składniku.
Position
Cztery liczby określające położenie składnika w oknie.
Selected
Właściwość określająca, czy dany komponent jest zaznaczony, czy nie - dotyczy np. Radio Button i Checkbox.
String
W przypadku guzików, pól tekstowych itp, jest to tekst wyświetlany przez dany komponent.
Tag
Nazwa, która musi być inna dla każdego komponentu. Pozwala na jednoznaczne odnoszenie się do komponentu z poziomu skryptu.
UserData
Bardzo użyteczna właściwość. Jest typu tablicy komórek (cell array), czyli najbardziej ogólnego typu zmiennych w programie MATLAB. Domyślnie pusta, pozwala na przechowywanie wszelakiego rodzaju zmiennych. Można ją porównać do zmiennej globalnej w klasycznych językach programowania. Przykładowo, w komponencie typu "Axis" można w niej przechowywać tablice danych, które następnie są rysowane na wykresie.
Value
Najogólniej, jest to wartość przyjmowana przez komponent, zależna od jego typu. Przykładowo, może być tu przypisana wartość Min lub Max w przypadku komponentów, które można zaznaczyć lub odznaczyć, albo indeks pozycji z listy w przypadku Listbox lub Popup menu.
Visible
Użyteczna właściwość, pozwalająca na zmianę okna programu w trakcie jego działania. Ustala, czy dany komponent jest widoczny, czy nie.

Po bardziej szczegółowe informacje odnośnie właściwości komponentów odsyłam do pomocy programu MATLAB.

Autor: Mateusz Krawczyk