idż do fizyka kwantowa.
1. Rozkład dwumienny; przykłady. Liczba stanów dozwolonych dla układu makroskopowego.

2. Definicja i własności temperatury bezwzględnej; temperatura układów w równowadze cieplnej; pomiar temperatury.

3. Entropia (definicja mikroskopowa, małe przekazy ciepła); stan równowagi.

4. Układ kontaktujący się termicznie ze zbiornikiem ciepła (rozkład kanoniczny).

5. Paramagnetyzm (prawo Curie). Ciepło właściwe oscylatora harmonicznego.

6. Średnia energia i średnie ciśnienie gazu doskonałego.

7. Twierdzenie o wiriale w zastosowaniu do gazu doskonałego. Gazy rzeczywiste.

8. Ogólne równanie stanu gazów doskonałych.

9. Twierdzenie o ekwipartycji energii (wyprowadzenie i przykłady).

10. Maxwellowski rozkład prędkości.

11. Entropia gazu doskonałego; równanie adiabaty.

12. Zasady termodynamiki i związki statystyczne. Sprawność silnika. Cykl Carnota.

13. Potencjały termodynamiczne (wyprowadzenia) i tożsamości Maxwella.

14. Prawo Steana-Boltzmana. Prawo Wina.

15. Stan równowagi pomiędzy fazami; równanie Clausiusa - Clapeyrona.

16. Układy otwarte. Statystyki kwantowe. Granica klasyczna.

17. Rozkład Plancka.

18. Gęstość stanów w przestrzeniach 1, 2, 3-wymiarowych. Periodyczne a sztywne warunki brzegowe.

19. Gaz elektronów swobodnych.

20. Półprzewodniki: gęstość nośników, prawo działania mas, potencjał chemiczny.

Notatki do wykładu z FIZYKI STATYSTYCZNEJ.
Opracowali: J. Ropka, B. Wróbel.
Konsultacje: J. Wolny


7. Twierdzenie o wiriale w zastosowaniu do gazu doskonałego. Gazy rzeczywiste.

Twierdzenie o wiriale.

Powtórka dla pola grawitacyjnego:
dla układów ograniczonych ta średnia wartość jest równa zeru (np. dla ruchu po okręgu iloczyn skalarny równy zero).

Zatem: (dla stanów związanych energia potencjalna jest ujemna)

Twierdzenie o wiriale dla gazu doskonałego.Rozpatrujemy cząsteczki jednoatomowe jednoatomowego gazu doskonałego.

Na cząsteczkę działają tylko siły ze strony ścianek IV, V, VI, które znajdują się naprzeciwko punktu 0.
dla I, II, III
dla IV, V, VIdla trzech ścianek dostajemy wartość -3lFGazy rzeczywiste.Równanie stanu van der Waalsa jest wynikiem próby uwzględnienia w prosty jakościowy sposób wpływu oddziaływań cząsteczek w równaniu stanu gazu doskonałego.

Występowanie twardego rdzenia w cząsteczce nie pozwala przeniknąć do pewnej objętości wokół niej innej cząsteczce. Jeśli V jest całkowitą objętością substancji, to efektywna objętość dostępna dla jej cząsteczek będzie mniejsza niż V o sumę objętości, do której cząsteczki nie mogą przeniknąć, czyli Vef=V=Nb, gdzie b jest stałą charakterystyczną dla rozważanej substancji, zależną od średnicy cząsteczek.

Część przyciągająca energii potencjalnej przejawia się jakościowo w dążeniu do tworzenia stanu związanego. Przy dostatecznie silnym przyciąganiu układ byłby stanem związanym N ciał i niepotrzebne byłyby zewnętrzne ścianki do utrzymywania go. Dlatego możemy założyć, że przyciąganie prowadzi do zmniejszenia się ciśnienia, jakie układ wywiera na zewnętrzne ścianki. Zmniejszenie się ciśnienia jest proporcjonalne do liczby par cząsteczek znajdujących się przy ściankach w warstewce o grubości rzędu zasięgu oddziaływania. Liczba ta jest proporcjonalna do N2/V2. Ponieważ N i zasięg oddziaływania są stałe, to właściwe ciśnienie wynosi:

gdzie a jest kolejną stałą charakterystyczną układu, a pkin ciśnieniem określonym przez równanie stanu.

Równanie van der Waalsa ma postać:

Na rysunku przedstawiono kilka izoterm opisywanych tym równaniem stanu. W pewnej temperaturze Tkr, zwanej temperaturą krytyczną, znika wygięcie izotermy.

Punkt przegięcia kr nazywa się punktem krytycznym.

Dla danego T i p równanie van der Waalsa ma na ogół trzy pierwiastki zmiennej V. Ze wzrostem T pierwiastki te zbliżają się do siebie i dla T=Tkrzlewają się w punkcie Vkr. Stąd w otoczeniu punktu krytycznego równanie stanu musi mieć postać:

porównując z

otrzymujemy układ trzech równań, z których możemy wyznaczyć wielkości a i b:

           

Gdyby mierzyć ciśnienie p w jednostkach pkr, T w jednostkach Tkr, V w jednostkach Vkr

        

to równanie van der Waalsa:

Równanie to wyróżnia się tym, że nie zawiera żadnej stałej charakterystycznej substancji. Gdyby założenie van der Waalsa było poprawne, to powyższe równanie byłoby słuszne dla wszystkich substancji.

Twierdzenie, że równanie stanu wyrażone przez jest równaniem uniwersalnym dla wszystkich substancji, nazywa się prawem stanów odpowiadających sobie.Rozwinięcie wirialne

współczynniki wirialne charakterystyczne dla każdego gazu.

temperatura Boyle'a:
W temperaturze Boyle'a gaz rzeczywisty najbardziej przypomina gaz doskonały

He: TB = 17,5 K
Ar: TB = 505,4 K
O2: TB = 520,9 K
H2O: TB = 2185 K góra