idż do fizyka kwantowa.
1. Rozkład dwumienny; przykłady. Liczba stanów dozwolonych dla układu makroskopowego.

2. Definicja i własności temperatury bezwzględnej; temperatura układów w równowadze cieplnej; pomiar temperatury.

3. Entropia (definicja mikroskopowa, małe przekazy ciepła); stan równowagi.

4. Układ kontaktujący się termicznie ze zbiornikiem ciepła (rozkład kanoniczny).

5. Paramagnetyzm (prawo Curie). Ciepło właściwe oscylatora harmonicznego.

6. Średnia energia i średnie ciśnienie gazu doskonałego.

7. Twierdzenie o wiriale w zastosowaniu do gazu doskonałego. Gazy rzeczywiste.

8. Ogólne równanie stanu gazów doskonałych.

9. Twierdzenie o ekwipartycji energii (wyprowadzenie i przykłady).

10. Maxwellowski rozkład prędkości.

11. Entropia gazu doskonałego; równanie adiabaty.

12. Zasady termodynamiki i związki statystyczne. Sprawność silnika. Cykl Carnota.

13. Potencjały termodynamiczne (wyprowadzenia) i tożsamości Maxwella.

14. Prawo Steana-Boltzmana. Prawo Wina.

15. Stan równowagi pomiędzy fazami; równanie Clausiusa - Clapeyrona.

16. Układy otwarte. Statystyki kwantowe. Granica klasyczna.

17. Rozkład Plancka.

18. Gęstość stanów w przestrzeniach 1, 2, 3-wymiarowych. Periodyczne a sztywne warunki brzegowe.

19. Gaz elektronów swobodnych.

20. Półprzewodniki: gęstość nośników, prawo działania mas, potencjał chemiczny.

Notatki do wykładu z FIZYKI STATYSTYCZNEJ.
Opracowali: J. Ropka, B. Wróbel.
Konsultacje: J. Wolny


8. Ogólne równanie stanu gazów doskonałych.

I. Gaz cząstek materialnych (kwadratowy związek dyspersyjny)Gaz doskonały jest wyidealizowanym układem termodynamicznym (zakłada się zerową objętość cząsteczek gazu i zaniedbuje się ich oddziaływanie poza zderzeniami). Z doświadczeń wynika, że wszystkie gazy dostatecznie rozrzedzone zachowują się w uniwersalny sposób. Gaz doskonały jest idealizacją tego zachowania. Parametrami gazu doskonałego są: P, V, T, N.

lub
równanie stanu gazu doskonałego (równanie Clapeyrona)

1.
S - powierzchnia ścianki w kierunku x: S=LyLz
z prawa Pascala:

(2 w liczniku - wykładnik związku dyspersyjnego; 3 w mianowniku - liczba stopni swobody)
jeśli , to

dla N cząstek: (równanie Clapeyrona)

2. Można równanie wyprowadzić także z funkcji rozdziału (punkt VI)

3. Z twierdzenia o wiriale dla gazu doskonałego (punkt VII)

4. Z maxwellowskiego rozkładu prędkości.

II. Gaz fotonowy (liniowy związek dyspersyjny)

Wyprowadzenie jak wyżej: współczynnik 1/3 bo liniowy związek dyspersyjny, a przestrzeń trójwymiarowa. Równanie stanu:

prawo Stefana
góra