idż do fizyka statystyczna.
1. Promieniowanie termiczne. Katastrofa w nadfiolecie.

2. Teoria Bohra układów wodoropodobnych.Doświadczenie Francka-Hertza.

3. Zjawisko fotoelektryczne. Wytwarzanie promieniowania rentgenowskiego.

4. Zjawisko Comptona.

5. Oddziaływanie promieniowania elektromagnetycznego z materią.

6. Fale de Broglie'a (własności, omówienie doświadczeń).

7. Postulaty fizyczne mechaniki kwantowej. Równanie Kleina - Gordona.

8. Mechanika falowa Schrödingera (operatory, postulaty).

9. Skok potencjału. Bariera potencjału. Zjawisko tunelowania.

10. Stany związane - nieskończona studnia potencjału.

11. Funkcje własne operatora pędu. Zasada nieoznaczoności.

12. Operator momentu pędu.

13. Równanie Schrödingera dla atomu wodoru; liczby kwantowe. Widma metali alkalicznych.

14. Orbitalny magnetyczny moment dipolowy. Precesja Larmora.

15. Oddziaływanie spin-orbita; sprzężenie L-S, j-j

16. Efekt Zeemana. Efekt Starka.

17. Konfiguracje elektronów w atomie. Reguły Hunda.

18. Liniowe widmo rentgenowskie. Prawo Moseley'a. Szerokość linii widmowej.

19. Atomy wieloelektronowe (helopodobne). Układ okresowy pierwiastków.

20. Molekuły dwuatomowe. Wiązania cząsteczkowe. Hybrydyzacja.

Notatki do wykładu z FIZYKI KWANTOWEJ.
Opracowali: J. Ropka, B. Wróbel.
Konsultacje: J. Wolny


9. Skok potencjału. Bariera potencjału. Zjawisko tunelowania.

Przedyskutujemy teraz rozwiązania niezależnego od czasu równania Schrödingera dla cząstki, której energię potencjalną można przedstawić w postaci funkcji V(x) mającej różne stałe wartości na kilku kolejnych odcinkach osi x.

By rozwiązanie było fizycznie poprawne, funkcję własną i ich pochodne muszą mieć następujące własności:
musi być skończona,
, musi być jednoznaczna,
, musi być ciągła.
Warunki te zapewniają, że funkcje własne są matematycznie "gładkimi" funkcjami, a więc i mierzalne wielkości fizyczne obliczone na podstawie znajomości tych funkcji własnych będą także zmieniać się w sposób gładki.

Skok potencjału

Warunki początkowe: cząsteczka nadlatuje z lewej strony na barierę potencjału od której może się odbić lub wniknąć do obszaru II

 1. E < V0

  Załóżmy, że cząstka o masie m i całkowitej energii E znajduje się w obszarze x < 0 i porusza się w kierunku punktu, w którym V(x) zmienia się skokowo. Według mechaniki klasycznej cząstka będzie się poruszała swobodnie w tym obszarze do chwili, gdy osiągnie punkt x = 0, w którym zadziała na nią siła działająca w kierunku malejących x. Dalszy ruch cząsteczki zależy, klasycznie biorąc, od związku między E i V0, co jest również słuszne w mechanice kwantowej.

  W celu kwantowego określenia ruchu naszej cząstki musimy znaleźć funkcję falową, która będzie rozwiązaniem równania Schrödingera dla potencjału schodkowego przy energii całkowitej E<V0. Ponieważ mamy do czynienia z równaniem Schrödingera niezależnym od czasu, problem nasz sprowadza się do rozwiązania go i znalezienia funkcji własnych. Dla takiego potencjału oś x rozpada się na dwa obszary. Równanie Schrödingera w każdym z tych obszarów możemy zapisać:
  x<0
  x>0

  Te dwa równania rozwiązuje się oddzielnie. Wówczas funkcję własną ważną dla całego obszaru x konstruuje się przez połączenie razem w punkcie x = 0 tych dwóch rozwiązań w sposób spełniający warunki, które wymagają, aby i były wszędzie skończone i ciągłe.

  Rozwiązanie pierwszego to:

  Rozwiązanie drugiego:

  ale funkcja musi być ograniczona w , więc C = 0.

  Wiemy, że

  A - określa amplitudę fali padającej
  B - amplituda fali odbitej od bariery
  D - wiązka przepuszczona przez barierę

  Rozwiązując ten układ równań otrzymujemy :

       

  Można obliczyć tzw. współczynnik odbicia .
  Oznacza to, że fala zostanie odbita całkowicie, ale nie od krawędzi progu, tylko wniknie nieco w głąb.
  Oblicza się także tzw. współczynnik wnikania
  którego niezerowa wartość oznacza, że cząsteczka wnika do bariery, a gęstość prawdopodobieństwa znalezienia cząsteczki w obszarze zabronionym maleje wykładniczo z x.

 2. E > V0

  Całe rozumowanie przeprowadzamy podobnie jak poprzednio.

  Rozwiązanie:
  Z warunków brzegowych przyjmujemy D=0 , gdyż w obszarze II fala nie ma od czego się odbić i porusza się tylko w prawo


  Ponieważ kwantowo istnieje nieznikająca wiązka odbita, mimo, iż klasycznie cząsteczka w całości przechodzi do obszaru II.

Jeżeli E >>V0 to i oraz , co oznacza, że cząsteczka zachowuje się zgodnie z przewidywaniami klasycznymi.

Jeżeli jednak V0<0 i E0<<|V0| (skok potencjału silnie ujemny) to k1 << k2 oraz i ; następuje całkowite odbicie wiązki padającej (w przeciwieństwie do mechaniki klasycznej, która przewiduje całkowite przejście wiązki do obszaru II). Ten efekt kwantowy obserwuje się w fizyce jądrowej, np. wtedy, gdy padający neutron o niewielkiej energii ulega odbiciu napotykając silny potencjał przyciągający przy zbliżaniu się do powierzchni jądra.

Bariera potencjału

(cząsteczki nadlatują z lewej strony)

Rozwiązaniem równania Schrödingera (E<V0) są w każdym z obszarów odpowiednie funkcje:

Należy zapisać warunki ciągłości na funkcje falową i jej pochodną w punktach x = 0 i x = a. Otrzymujemy cztery równania na współczynniki B, C, D, F wyrażone od amplitudy fali padającej A.

W przypadku bariery mamy do czynienia z ciekawym zjawiskiem - tunelowaniem. Polega ono na tym, że istnieje pewne niezerowe prawdopodobieństwo znalezienia cząstki po drugiej stronie bariery potencjału, mimo że E<V0. W rzeczywistości zjawisko tunelowania obserwowane jest w dobrze wszystkim znanym zjawisku: dwa skręcone druty przewodzą prąd pomimo, że na ich powierzchni często znajdują się tlenki i zabrudzenia, które są dobrymi izolatorami. Elektrony tunelują przez tę barierę i prąd może płynąć. Zjawisko tunelowania wykorzystano w tzw. diodach tunelowych. Zjawisko tunelowania obserwujemy również w czasie rozpadów promieniotwórczych.góra