idż do fizyka statystyczna.
1. Promieniowanie termiczne. Katastrofa w nadfiolecie.

2. Teoria Bohra układów wodoropodobnych.Doświadczenie Francka-Hertza.

3. Zjawisko fotoelektryczne. Wytwarzanie promieniowania rentgenowskiego.

4. Zjawisko Comptona.

5. Oddziaływanie promieniowania elektromagnetycznego z materią.

6. Fale de Broglie'a (własności, omówienie doświadczeń).

7. Postulaty fizyczne mechaniki kwantowej. Równanie Kleina - Gordona.

8. Mechanika falowa Schrödingera (operatory, postulaty).

9. Skok potencjału. Bariera potencjału. Zjawisko tunelowania.

10. Stany związane - nieskończona studnia potencjału.

11. Funkcje własne operatora pędu. Zasada nieoznaczoności.

12. Operator momentu pędu.

13. Równanie Schrödingera dla atomu wodoru; liczby kwantowe. Widma metali alkalicznych.

14. Orbitalny magnetyczny moment dipolowy. Precesja Larmora.

15. Oddziaływanie spin-orbita; sprzężenie L-S, j-j

16. Efekt Zeemana. Efekt Starka.

17. Konfiguracje elektronów w atomie. Reguły Hunda.

18. Liniowe widmo rentgenowskie. Prawo Moseley'a. Szerokość linii widmowej.

19. Atomy wieloelektronowe (helopodobne). Układ okresowy pierwiastków.

20. Molekuły dwuatomowe. Wiązania cząsteczkowe. Hybrydyzacja.

Notatki do wykładu z FIZYKI KWANTOWEJ.
Opracowali: J. Ropka, B. Wróbel.
Konsultacje: J. Wolny


17. Konfiguracje elektronów w atomie. Reguły Hunda.

Energia stanów stacjonarnych atomu wieloelektronowego zależy od n, l, ml, ms. W podstawowym stanie energetycznym wszystkie elektrony przyjmują najniższe możliwe poziomy energetyczne. Struktura poziomów energetycznych, a także widm atomowych, wykazuje wyraźne prawidłowości na tle okresowego układu pierwiastków. Atomy pierwiastków należących do tej samej kolumny układu okresowego charakteryzują się takim samym układem poziomów energetycznych i podobną strukturą widma.

Wyjaśnienie tych faktów na gruncie mechaniki kwantowej wymagało wprowadzenia drugiego, obok hipotezy spinu elektronu, postulatu nie wynikającego z równania Schrödingera. Jest nim zasada wykluczania - tak zwany zakaz Pauliego (Nagroda Nobla 1945 r). Orzeka ona, że w atomie żadne dwa elektrony nie mogą mieć tej samej czwórki liczb kwantowych: n, l, ml, ms. Jest ona wyrazem ogólnej zasady fizycznej tożsamości, a więc nierozróżnialności identycznych cząstek elementarnych. To, że cząstki elementarne tego samego rodzaju, np. elektrony w identycznym stanie kwantowym, są nierozróżnialne oznacza, że zamiana ich miejscami nie może zmienić żadnych cech charakterystycznych atomu, a w szczególności jego energii i prawdopodobieństwa wystąpienia określonego stanu, a tym samym funkcji falowej. Z drugiej strony wiadomo, że układy złożone z cząstek elementarnych o spinie połówkowym opisane są funkcją falową antysymetryczną, to znaczy zmieniającą znak przy zamianie miejscami dwóch cząstek. Wynika stąd, że funkcja falowa takiego atomu, który zawierałby dwa elektrony o tych samych czterech liczbach kwantowych musiałaby przy zamianie elektronów miejscami jednocześnie się nie zmienić i zmienić znak, a to oznacza, że jest ona równa zero, a taki stan nie może wystąpić.

Terminem powłoka elektronowa będziemy oznaczać zbiór wszystkich elektronów odpowiadających tej samej liczbie kwantowej głównej n, a różniących się przynajmniej jedną z pozostałych liczb kwantowych. Poszczególne powłoki elektronowe oznacza się literami K, L, M, N, O, P, Q. Z zakazu Pauliego wynika, że "pojemność" każdej z nich jest ograniczona - 2n2 elektronów. Powłoki całkowicie zapełnione nazywa się powłokami zamkniętymi. Powłoki o liczbie kwantowej n>1 są złożone z elektronów w rozmaitych stanach: s, p, d, ...

Strukturę powłoki elektronowej atomu określa się podając tak zwaną konfigurację elektronową, to znaczy główną liczbę kwantową, następnie symbol literowy elektronu: s, p, d itd., informujący o pobocznej liczbie kwantowej oraz prawy wskaźnik górny pisany tak, jak wykładnik potęgowy, oznaczający liczbę elektronów w danym stanie.

W układzie okresowym elektrony generalnie obsadzają stany po kolei, choć można zauważyć, że w kilku przypadkach następuje wcześniejsze rozpoczęcie obsadzania powłoki n-tej przed zamknięciem (n-1)-ej.

Gazy szlachetne – powłoki zapełnione.

  • Wodorowce - jeden elektron walencyjny.
  • Chlorowce - brak jednego elektronu na ostatniej powłoce.
  • Metale przejściowe i rzadkie - cechy magnetyków - niepełne przedostatnie powłoki (do połowy).
  • Lantanowce i aktynowce - głęboko ukryte niewypełnione powłoki, ekranowane przez elektrony zewnętrzne.
  • Uranowce - cechy magnetyczne, ale niepełne powłoki głęboko ukryte, ekranowane.

Przykłady :


Pierwiastki grup przejściowych :

3d: Mn - ... 3p6 3d5 4s2; Fe - ... 3p6 3d6 4s2

4d: Zr - ... 4d2 5s2 ; Nb - ... 4d4 5s1

5d: Lu - ... 5d1 6s2 4f : Pr - ... 4f 3 5s2 5p6 6s2

5f : U - ... 5f 3 6s2 6p6 6d1 7s2

Na powłoce zamkniętej wypadkowe orbitalne i spinowe momenty pędów elektronów są równe zeru; rozkład ładunków jest doskonale symetryczny (np. gazy szlachetne - trudno je zjonizować, nie tworzą związków chemicznych i atomy nie łączą się w cząsteczki).
Elektrony nie zapełnionych powłok wewnętrznych d i f są odpowiedzialne za własności magnetyczne pierwiastków.

Dla układów wieloelektronowych termy oznaczamy dużymi literami S, P, D, F, G ....
np.

oznacza , że:

(symbol D)

(wartość u dołu z prawej strony)


(wartość u góry z lewej strony jest krotnością termu i wynosi (2S+1))

Reguły Hunda

  1. Spośród termów odpowiadających danej konfiguracji elektronowej najmniejszą energię ma term o największej możliwej wartości S oraz o największej wartości L przy takim S.

  2. Multiplety utworzone przez elektrony równoważne są regularne (tzn. ze wzrostem J rośnie energia stanu), jeżeli zapełnione jest nie więcej niż połowa podpowłoki; natomiast jeżeli podpowłoka zapełniona jest więcej niż w połowie, wówczas multiplety są odwrócone (ze wzrostem J energia maleje).

Dla do połowy zapełnionej podpowłoki najmniejszą energię ma stan J = | L- S |; po połowie J = L + S.

Rozważmy przykład:

Dwa elektrony typu p. Jeśli term ma minimalną konfigurację, znaleźć stan podstawowy tego układu.
Dla p - maksymalnie 6 elektronów; mamy 2<6, więc liczba elektronów <50% (stosujemy drugą regułę Hunda)

L = l1-l2, ..., l1+l2

L = 0, 1, 2

S = ½-½, ½+½ = 0, 1


dla L = 0 1S 3S

L = 1 1P 3P

L = 2 1D 3D

Stosujemy reguły Hunda oraz zakaz Pauli'ego i w rezultacie otrzymujemy:

-z pierwszej reguły Hunda wybieramy stan 3P (maksymalne S)

-z drugiej reguły Hunda wybieramy stan 3P0 (minimalne J) Term 3P0 jest podstawowym dla konfiguracji np2

np.: 6C, 15Si, 32Ge
góra