idż do fizyka statystyczna.
1. Promieniowanie termiczne. Katastrofa w nadfiolecie.

2. Teoria Bohra układów wodoropodobnych.Doświadczenie Francka-Hertza.

3. Zjawisko fotoelektryczne. Wytwarzanie promieniowania rentgenowskiego.

4. Zjawisko Comptona.

5. Oddziaływanie promieniowania elektromagnetycznego z materią.

6. Fale de Broglie'a (własności, omówienie doświadczeń).

7. Postulaty fizyczne mechaniki kwantowej. Równanie Kleina - Gordona.

8. Mechanika falowa Schrödingera (operatory, postulaty).

9. Skok potencjału. Bariera potencjału. Zjawisko tunelowania.

10. Stany związane - nieskończona studnia potencjału.

11. Funkcje własne operatora pędu. Zasada nieoznaczoności.

12. Operator momentu pędu.

13. Równanie Schrödingera dla atomu wodoru; liczby kwantowe. Widma metali alkalicznych.

14. Orbitalny magnetyczny moment dipolowy. Precesja Larmora.

15. Oddziaływanie spin-orbita; sprzężenie L-S, j-j

16. Efekt Zeemana. Efekt Starka.

17. Konfiguracje elektronów w atomie. Reguły Hunda.

18. Liniowe widmo rentgenowskie. Prawo Moseley'a. Szerokość linii widmowej.

19. Atomy wieloelektronowe (helopodobne). Układ okresowy pierwiastków.

20. Molekuły dwuatomowe. Wiązania cząsteczkowe. Hybrydyzacja.

Notatki do wykładu z FIZYKI KWANTOWEJ.
Opracowali: J. Ropka, B. Wróbel.
Konsultacje: J. Wolny


11. Funkcje własne operatora pędu. Zasada nieoznaczoności.

Z reprezentacji Schrödingera mamy:

Równanie własne operatora pędu (w jednym wymiarze):

Całkując:

Ostatecznie funkcja własna operatora pędu:

ponieważ

- równanie fali płaskiej (bez części czasowej)

Zasada nieoznaczoności

Rozważamy funkcję stanu

Gęstość prawdopodobieństwa znalezienia cząstki w punkcie x przestrzeni wynosi:

Jest to funkcja Gaussa o szerokości połówkowej .
Rzutujemy funkcję stanu na funkcję własną operatora pędu :

gdzie:

Rozkłady położenia i pędu są funkcjami Gaussa o parametrach :


Ostatecznie:

i równość ta zachodzi tylko w przypadku funkcji Gaussa.

W każdym innym przypadku zachodzi:

Powyższa nierówność jest treścią zasady nieoznaczoności Heisenberga.góra