2 SOC w automacie Life

O automacie Life była już mowa krótko w rozdziale 2 ( Oczywiście w wydaniu ksążkowym), tu trzeba powiedzieć więcej. Przypomnijmy, że jest to automat zdefiniowany na dwuwymiarowej sieci kwadratowej, na otoczeniu Moore'a, na które składa się komórka centralna i jej osiem najbliższych sąsiadów. Komórka może być żywa lub martwa (1 lub 0). Martwa komórka ożywa w następnym kroku czasowym, jeśli miała 3 żywych sąsiadów; żywa pozostaje żywa, jeśli miała 2 lub 3 żywych sąsiadów. W pozostałych przypadkach komórka staje się (lub pozostaje) martwa, czyli przyjmuje stan 0. Takie reguły - śmierć zarówno z natłoku, jak z samotności - można porównywać do znanego równania logistycznego, z jego tłumiącą wzrost zależnością kwadratową [4], a ogólniej - do członu Verhulsta w problemach dotyczących wzrostu populacji [11]. Reguły te pozwalają na nadspodziewanie bogate zachowania sieci [12], przypominając pierwotną zupę - ciecz w jakiej powstało życie - o której myślał von Neumann.

Rysunek 1: Odległość Hamminga w zależności od czasu.
\includegraphics[height=8cm]{hamming.eps}


Tablica 1: Przykłady 18 ''skamienielin'' automatu Life [16]. Kreskowania ukazują kolejne stany. Na przykład ''Migacz'' jest raz pionowy, raz poziomy. Do kompletu dołączono szybowiec. Więcej o Life można znaleźć na stronie http://www.mindspring.com/~alanh/life/
NR Reguła nazwa NR Reguła nazwa
1 \includegraphics[height = 2\lifesize]{life1.eps} Kwadrat 2 \includegraphics[height = 3\lifesize]{life2.eps} Krzyż
3 \includegraphics[height = 3\lifesize]{life3.eps} Łódź 4 \includegraphics[height = 3\lifesize]{life4.eps} Statek
5 \includegraphics[height = 3\lifesize]{life5.eps} Ul 6 \includegraphics[height = 4\lifesize]{life6.eps} Barka
7 \includegraphics[height = 4\lifesize]{life7.eps} Długa łódź 8 \includegraphics[height = 4\lifesize]{life8.eps} Długi statek
9 \includegraphics[height = 4\lifesize]{life9.eps} Trójki 10 \includegraphics[height = 4\lifesize]{life10.eps} Bochen
11 \includegraphics[height = 4\lifesize]{life11.eps} Staw 12 \includegraphics[height = 2\lifesize]{life12.eps} Wąż
13 \includegraphics[height = 4\lifesize]{life13.eps} Szlak 14 \includegraphics[height = 3\lifesize]{life14.eps} Migacz
15 \includegraphics[height = 4\lifesize]{life15.eps} Stykacz 16 \includegraphics[height = 4\lifesize]{life16.eps} Prasa
17 \includegraphics[height = 4\lifesize]{life17.eps} Wiatrak 18 \includegraphics[height = 3\lifesize]{life18.eps} Szybowiec


Doświadczenia numeryczne wskazują, że Life pozostawiony bez ingerencji zastyga w formie ''skamienielin'': izolowanych, małych form, statycznych lub oscylujących z okresem 2. Najczęściej spotykane skamienieliny prezentuje tablica 1. Zanim jednak dojdzie do tego stanu końcowego, układ emituje ''szybowce'' - formy ruchome, przemieszczające się bez żadnych ograniczeń. Zderzenie szybowca ze skamienieliną może prowadzić do emisji kolejnych szybowców, które z kolei budzą do życia kolejne skamienieliny. Fizykowi kojarzy się to z reakcją rozszczepienia uranu i z emisją kolejnych neutronów. Można zapytać, czy począwszy od pewnego rozmiaru układu reakcja będzie się sama podtrzymywać? Taki stan moglibyśmy nazwać stanem krytycznym. Ale w literaturze można spotkać różne opinie na ten temat [13],[14]. Pomiary współczynnika mnożenia $k$ [15] szybowców dają wartość $0.5 \pm 1$ [16].

Idąc jednak za oryginalnym sformułowaniem [1],[2],[4], ujmijmy problem nieco inaczej. Sterta piasku pozostaje w samozorganizowanym stanie krytycznym tylko wtedy, jeśli stale dosypujemy piasku. Inaczej mówiąc, SOC jest stanem stacjonarnym układu otwartego. Stan krytyczny układu oznacza, że zasięg rozchodzących się w nim zaburzeń jest nieograniczony. Jak pamiętamy, jest to cechą automatów chaotycznych, należących do klasy III Wolframa. Można więc stwierdzić SOC, zaburzając układ otwarty i obserwując rozchodzenie się tego zaburzenia. Jeśli jego zasięg przekroczy rozmiar sieci, mamy do czynienia ze stanem krytycznym.

Ten sposób rozumowania był zastosowany w pracy [17]. Układ ''doświadczalny'', tj. kwadrat $400x400$ komórek, był poddany strumieniowi szybowców. Deterministyczna ewolucja układu była zaburzona przez zmianę stanu jednej komórki w pobliżu środka układu. Obserwowana różnica między ewolucją układu zaburzonego i niezaburzonego, mierzona jako odległość Hamminga $D$ (wzór 4.1) między stanami sieci w funkcji czasu, jest pokazana na rys. (1). Jak wynika z obliczeń, dla długich wartości czasu $t$ otrzymujemy zależność $D(t) \propto t^\mu$, gdzie $\mu =1.1\pm 0.1$. Tak więc w układzie otwartym Life można uważać za automat klasy III. Wynik jest nieco kontrowersyjny, bo Life jest znany jako automat uniwersalny, należący do klasy IV [12]. Wnioskujemy więc, że dla klasyfikacji danego automatu istotne są warunki brzegowe.


[<<] [>>]