Kraków 2008-10-03

Vol1 na "Wfitj" (L:) L:\NETWORK\PRAKTYKI\PRAKT.DOC                                                                                                                                                                                                         

PRAKTYKI WAKACYJNE

STUDENCI III i IV ROKU:

FIZYKA KOMPUTEROWA, FIZYKA JĄDROWA, FIZYKA TECHNICZNA, FIZYKA CIAŁA STAŁEGO, FIZYKA ŚRODOWISKA, INFORMATYKA STOSOWANA

            Pragnę przypomnieć, że obowiązkową częścią programu studiów są praktyki wakacyjne.

Celem praktyki zawodowej (po III roku) jest ułatwienie wyboru miejsca pracy po studiach i zapoznanie się z wymaganiami przyszłych pracodawców. W bieżącym roku, ze względu na sytuację finansową Wydziału, praktyki te zostały ograniczone do 2 tygodni. Z tego samego powodu proszę wybierać zakłady w miejscu stałego zamieszkania lub w ośrodkach akademickich. Istnieje przy tym możliwość zrealizowania programu praktyki w czasie roku akademickiego lub w formie prac tematycznych na rzecz Wydziału.

Zawarcie przez Wydział porozumienia z zakładem przyjmującym studenta powinno być poprzedzone uzyskaniem pisemnej zgody jego dyrektora. Najczęściej zakłady wymagają osobistego zgłoszenia się kandydata z odpowiednim podaniem. Należy w czasie tej wizyty dowiedzieć się kto będzie sprawował bezpośredni nadzór nad praktyką i uzgodnić jej termin oraz program. W celu ułatwienia rozliczeń finansowych, proszę rozpoczynać praktyki w poniedziałki i kończyć w piątki.

Zebrane informacje proszę przesłać do zatwierdzenia według załączonego wzoru (najlepiej za pośrednictwem Internetu):

Nazwisko i imię

Specjalność

Nazwa Zakładu

Adres

Termin

Opiekun

Program

.

Uwagi: (miejsce w DS, diety, koszty dojazdu itp.)

Na dysku: Vol1 na "Wfitj" (L:) L:\NETWORK\PRAKTYKI\PRAKT.DOC

można zapoznać się z Zakładami wybranymi w ubiegłych trzynastu latach przez studentów  naszego Wydziału. 
    Jednocześnie pragnę przypomnieć że podstawą zaliczenia praktyki jest przepracowanie zadeklarowanego czasu w wybranym Zakładzie i napisanie sprawozdania merytorycznego z jej przebiegu (1 strona A4). Sprawozdanie to powinno być potwierdzone przez zakładowego opiekuna praktyki. 
    
Celem praktyki dyplomowej (po IV roku) jest wykonanie badań wymaganych do napisania pracy magisterskiej. Program należy więc uzgodnić z wybranym wcześniej opiekunem pracy. Proszę dążyć do zakończenia tej praktyki jeszcze w czasie semestru letniego. W składanych sprawozdaniach proszę pamiętać o określeniu stopnia zaawansowania pracy dyplomowej
    Pragnę również przypomnieć, że zgodnie z zarządzeniem Rektora,  warunkiem dopuszczenia studenta do udziału w praktyce jest posiadanie aktualnej polisy ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz że realizacja praktyki w czasie roku akademickiego pozbawia studenta prawa do ubiegania się o dziesiąte stypendium socjalne. 
Ostateczny termin załatwienia wszystkich formalności związanych z podjęciem praktyki upływa 16 maja br.  
Studenci III roku, którzy nie wykorzystają prawa do swobodnego wyboru miejsca praktyki zostaną administracyjnie przydzieleni do prac tematycznych na rzecz Wydziału. 
W sprawie zatwierdzania zgłaszanych propozycji jestem do dyspozycji studentów w pokoju 112, tel. 39-15.

Do zaliczanie praktyk należy się zgłosić z potwierdzonym sprawozdaniem i wypełnioną kartą egzaminacyjną oraz indeksem. Przypominam, że praktyki dodatkowo wpisuje się do indeksu na stronie 82 lub 84.

Warunkiem koniecznym do uzyskania zwrotu kosztów praktyki jest złożenie rozliczenia finansowego i sprawozdania po zakończeniu praktyki.

L. Petryka

E-mail:            petryka @novell.ftj.agh.edu.pl

 

 

 


adres / dydaktyka /