Przedmiot obieralny, prowadzony w semestrze letnim dla studentów III, IV i V roku wszystkich specjalności: Dwie godziny wykładu i dwie godziny ćwiczeń co dwa tygodnie. Ćwiczenia komputerowe stanowią praktyczne wykorzystanie metod badawczych omawianych na wykładzie. Podstawą zaliczenia jest wykonanie projektu opartego na analizie dostarczonych wyników badań.

 

ANALIZA TRANSPORTU MASY (1/0/1)

 

-                     Znaczenie przepływów.

-                     Metody opisu (Eulera, Lagrange'a).

-                     Modele przepływów:

-                     model dyspersyjny,

-                     model komorowy,

-                     modele statystyczne.

-                     Przepływy rzeczywiste - stany nieustalone, oscylacje gęstości.

-                     Sposoby analizy przepływów:

-                     Metody znacznikowe oparte na impulsowym, ciągłym lub przypadkowym wprowadzaniu znacznika,

-                     Metody oparte na pomiarze absorpcji promieniowania g w przepływach niejednorodnych lub celowo dodawanych substancjach.

-                     Analiza struktury lokalnej oraz własności uśrednionych badanego strumienia.

-                     Badania przepływów - przykłady pomiarów terenowych.

-                     Opracowywanie wyników pomiarów radioizotopowych - wyznaczanie tła, stężenie znacznika, rozkłady czasu przebywania, momenty, analiza spektralna i korelacyjna.

-                     Wyliczanie opóźnień transportowych, prędkości i natężenia przepływu.

-                     Ocena dokładności pomiaru.

-                     Modelowanie przepływów

-                     Optymalizacja ze względu na zadawane kryteria.

Podstawą zaliczenia jest projekt polegający na wykonaniu analizy wybranego procesu na podstawie pomiarów radioizotopowych przeprowadzonych przez Zakład Metod Jądrowych WFiIS.

 

 

 

Forma skrócona opisu:

 

 

WYKORZYSTANIE IZOTOPÓW PROMIENIOTWÓRCZYCH DO ANALIZY PRZEPŁYWÓW (1/0/1)

 

 Wygodny opis transportu masy w typowych procesach przemysłowych. 
Wielkości charakteryzujące kinetykę przepływu. 
Zastosowanie znaczników promieniotwórczych oraz zamkniętych źródeł promieniowania gamma do wyznaczania 
położeniu wybranych elementów strumienia i ich ruchu oraz obliczania prędkości przepływu. 
Modelowanie przepływów i opisu ich dynamiki. 
Przykłady analizy złożonych procesów przepływowych.

 

 


adres / dydaktyka / badania / oprogramowanie / praktyki

powrót do strony głównej