Przedmiot kursowy na V roku FJ, w semestrze zimowym, a obieralny dla pozostałych studentów III, IV i V roku: Dwie godziny wykładu i ćwiczenia w pracowni komputerowej (pok. 101). Ćwiczenia komputerowe są na ogół prowadzone przez doktorantów i stażystów.

 

 

ZASTOSOWANIA METOD ZNACZNIKOWYCH (2/0/1)

 

-            Podstawy badań znacznikowych:

-                     jakie informacje można uzyskać,

-                     założenia, zalety i ograniczenia.

-                     Jak przygotować pomiary:

-                     informacja wyjściowa o procesie,

-                     dobór znaczników,

-                     wymagania bezpieczeństwa,

-                     zasady planowania eksperymentów.

-                     Jak wykonać pomiary:

-                     przygotowanie i iniekcja znacznika,

-                     rejestracja danych,

-                     obróbka zarejestrowanych sygnałów,

-                     analiza uzyskanych informacji.

-                     Rezultaty badań:

-                     czy jest połączenie między strumieniami,

-                     jakie są średnie natężenia przepływu lub prędkości,

-                     jakie jest mieszanie,

-                     jakie jest rozdział między strumienie wypływające.

-                     Zastosowanie zaawansowane:

-                     optymalizacja procesu,

-                     sterowanie,

 

Podstawą zaliczenia jest projekt polegający na wykonaniu analizy wybranego procesu na podstawie pomiarów radioizotopowych wykonanych przez Zakład Radiometrii Przemysłowej i Znaczników Izotopowych, w przemyśle mineralnym.

Ponadto dla V roku FJ, egzamin obowiązkowy, a dla pozostałych studentów na zasadzie wyboru.

Forma skrócona:

 

ZASTOSOWANIA METOD ZNACZNIKOWYCH (2/0/1)

 

 

            Charakterystyka badań znacznikowych, planowanie eksperymentów i przygotowanie znaczników promieniotwórczych. Analiza procesów w stanach ustalonych: impulsowa iniekcja, wyznaczanie Rozkładów Czasu Przebywania (RCP). Metoda momentów, parametry uśrednione, modelowanie. Analiza stanów nieustalonych: iniekcja ciągła, stosowanie źródeł zamkniętych promieniowania g, analiza harmoniczna i korelacyjna rejestrowanych sygnałów. Porównanie omawianych metod. Możliwości analizy, optymalizacji i sterowania procesami.

 

 

 

 

RADIOTRACER METHODS APPLICATION (2/0/1)

 

    Development of radiotracer methods, designing industrial experiments, radioisotopes' treatment. Steady state flow processes' analysis. Impulse injection, Residence Time Distribution RTD evaluation. The Moments Method, mean parameters determination, modeling of typical processes. Transient state evaluation, continuous injection, sealed radioactive sources application. The spectral and cross-correlation analysis of recorded signals. Comparison between presented methods. Process analysis, optimization, and control.

 


adres / dydaktyka / badania / oprogramowanie / praktyki

powrót do strony głównej