idż do fizyka kwantowa.
1. Rozkład dwumienny; przykłady. Liczba stanów dozwolonych dla układu makroskopowego.

2. Definicja i własności temperatury bezwzględnej; temperatura układów w równowadze cieplnej; pomiar temperatury.

3. Entropia (definicja mikroskopowa, małe przekazy ciepła); stan równowagi.

4. Układ kontaktujący się termicznie ze zbiornikiem ciepła (rozkład kanoniczny).

5. Paramagnetyzm (prawo Curie). Ciepło właściwe oscylatora harmonicznego.

6. Średnia energia i średnie ciśnienie gazu doskonałego.

7. Twierdzenie o wiriale w zastosowaniu do gazu doskonałego. Gazy rzeczywiste.

8. Ogólne równanie stanu gazów doskonałych.

9. Twierdzenie o ekwipartycji energii (wyprowadzenie i przykłady).

10. Maxwellowski rozkład prędkości.

11. Entropia gazu doskonałego; równanie adiabaty.

12. Zasady termodynamiki i związki statystyczne. Sprawność silnika. Cykl Carnota.

13. Potencjały termodynamiczne (wyprowadzenia) i tożsamości Maxwella.

14. Prawo Steana-Boltzmana. Prawo Wina.

15. Stan równowagi pomiędzy fazami; równanie Clausiusa - Clapeyrona.

16. Układy otwarte. Statystyki kwantowe. Granica klasyczna.

17. Rozkład Plancka.

18. Gęstość stanów w przestrzeniach 1, 2, 3-wymiarowych. Periodyczne a sztywne warunki brzegowe.

19. Gaz elektronów swobodnych.

20. Półprzewodniki: gęstość nośników, prawo działania mas, potencjał chemiczny.

Notatki do wykładu z FIZYKI STATYSTYCZNEJ.
Opracowali: J. Ropka, B. Wróbel.
Konsultacje: J. Wolny


13. Potencjały termodynamiczne (wyprowadzenia) i tożsamości Maxwella.

Warunki równowagi

 1. W układzie odosobnionym całkowita energia układu jest stała. Entropia układu, zgodnie z definicją, jest równa . Z podstawowego postulatu wynika, że gdy układ jest w stanie równowagi, wtedy z równym prawdopodobieństwem znajdziemy go w każdym z jego stanów dozwolonych

  Nawet małemu maksimum wartości entropii odpowiada bardzo ostre maksimum samej liczby stanów , a wobec tego i prawdopodobieństwa P.

  Stan równowagi układu odosobnionego charakteryzuje się wartościami parametru układu takimi, by: S = maksimum.


 2. Dla układu oddziałującego termicznie T=const, V=const  W = 0


  Stanem równowagi izolowanego mechanicznie układu utrzymywanego w stałej temperaturze jest stan o minimalnej energii swobodnej.

  Uwaga! Często zamiast E piszemy U (energia wewnętrzna układu)

  Weźmy nową funkcję:


  W stanie równowagi T'=T
  F=U-TS -minimalizuje się w stanie równowagi

  - energia swobodna


  Inny sposób:  żeby istniało minimum, to dF = 0

  Jeśli
  Funkcja F opisuje układ w kontakcie termicznym z otoczeniem - minimalizuje się w stanie równowagi
 3. entalpia swobodna Gibbsa


  czyli ma min. w stanie równowagi


  Stanem równowagi układu utrzymywanego w stałej temperaturze i przy stałym ciśnieniu jest stan o minimalnej entalpii swobodnej.

Potencjały termodynamiczne. 1. - energia wewnętrzna
  układ izolowany (bez wykonania pracy)


 2. - energia swobodna
  oddziałuje termiczne (przekazuje energię bez pracy)


 3. - entalpia
  nie przekazuje ciepła, wykonuje pracę, zmienia objętość


 4. - entalpia swobodna
  wykonuje pracę przekazuje ciepło

Potencjały termodynamiczne są różniczkami zupełnymi.
Można pokazać, żeTożsamości Maxwella.góra