Sprawozdanie rzeczowe z realizacji pracy i grantu celowego w 2000 roku.


Skład zespołu ze strony polskiej (WFITJ AGH):
W.Czapliński, M.Filipowicz, E.Łącki, J.Woźniak oraz E.Guła (IFJ im. H.Niewodniczańskiego)


1) Wyniki.


Wyniki kilkuletniej współpracy zawarte są całościowo w załączniku nr 3 pt. "Strong interactions between light nuclei at low energies (LESI)" (referat na sesji "Polska w ZIBJ" w Dubnej w dn. 18 stycznia br. podczas posiedzenia Komitetu Koordynacyjnego ZIBJ).
Po uzyskaniu wartościowych wyników fizycznych w w minionym okresie (zmierzono przekroje czynne reakcji syntezy dd dla energii zderzeń 1.8 - 2.3 keV, które zawierają się odpowiednio pomiędzy 4×10-33 cm2 - 2×10-32 cm2; zmierzono asrtofizyczny S-factor dla reakcji dd w funkcji energii; podano górne granice wartości przekrojów czynnych dla energii jeszcze mniejszych (100 eV - 1.4 keV). W roku 2000 skupiono się na dopracowaniu metod diagnostyki linera i rozbudowy aparatury w celu podwyższenia dokładności pomiarów i rozszerzenia zakresu energii, dla których pomiar ilościowy byłby możliwy do realizacji. Główne rezultaty uzyskane w roku 2000 można zreasumować następująco:

Uzyskane wyniki są już w większości opracowane i przygotowywane do publikacji, bądź opublikowane w czasopismach (cf. załącznik 4).


2) Spis publikacji w roku 2000 (i 2001).

  1. V. Bystritskii et al. The astrophysical S-factor for dd-reactions at ultra-low energies, Kerntechnik, 66, 1-2 (2001) 42

  2. V.M. Bystritsky et al. Inverse Z-pinch in Fundamental Investigations, Nuclear Instruments and Methods A, 455 (2000) 706

  3. V.M. Bystritsky et al. Experimental investigation of dd reaction in range of ultralow energies using Z-pinch, Laser and Particle Beams, 18 (2000) 1

  4. V.M. Bystritsky and F.M. Penkov, Analytical estimates of the nuclear reaction yields in the ultralow energy range, Preprint JINR, D15-2000-293, Dubna, 2000
File translated from TEX by TTH, version 3.81.
On 7 Jul 2008, 12:15.