Strona główna

Wykłady tu zamieszczone można również znaleść na tej stronie. Znajduje się tam również wiele innych materiałów... :)
Wszystkie błędy i nieścisłości proszę zgłaszać


[ KnUJON ]

Rozwój fizyki kwantowej

 1. Eksperymenty fizyki kwantowej

Fizyka kwantowa

 1. Promieniowanie termiczne. Katastrofa w nadfiolecie.
 2. Teoria Bohra układów wodoropodobnych.Doświadczenie Francka-Hertza.
 3. Zjawisko fotoelektryczne. Wytwarzanie promieniowania rentgenowskiego
 4. Zjawisko Comptona
 5. Oddziaływanie promieniowania elektromagnetycznego z materią
 6. Fale de Broglie'a (własności, omówienie doświadczeń)
 7. Postulaty fizyczne mechaniki kwantowej. Równanie Kleina - Gordona
 8. Mechanika falowa Schrödingera (operatory, postulaty)
 9. Skok potencjału. Bariera potencjału. Zjawisko tunelowania
 10. Stany związane - nieskończona studnia potencjału
 11. Funkcje własne operatora pędu. Zasada nieoznaczonościa
 12. Operator momentu pędu
 13. Równanie Schrödingera dla atomu wodoru; liczby kwantowe. Widma metali alkalicznych
 14. Orbitalny magnetyczny moment dipolowy. Precesja Larmora
 15. Oddziaływanie spin-orbita; sprzężenie L-S, j-j
 16. Efekt Zeemana. Efekt Starka
 17. Konfiguracje elektronów w atomie. Reguły Hunda
 18. Liniowe widmo rentgenowskie. Prawo Moseley'a. Szerokość linii widmowej
 19. Atomy wieloelektronowe (helopodobne). Układ okresowy pieriastków
 20. Molekuły dwuatomowe. Wiązania cząsteczkowe. Hybrydyzacja.

Fizyka statystyczna - wersja książkowa

Niniejsze wersje różnią się tylko rozmiarem czcionki oraz składem (jednostronny/dwustronny). Rozmiar: ok. 600KB.
 1. fizyka statystyczna - książka, jednostronnie, 11pt
 2. fizyka statystyczna - książka, jednostronnie, 12pt
 3. fizyka statystyczna - książka, dwustronnie, 11pt
 4. fizyka statystyczna - książka, dwustronnie, 12pt

Fizyka statystyczna

 1. Rozkład dwumienny; przykłady. Liczba stanów dozwolonych dla układu makroskopowego.
 2. Definicja i własności temperatury bezwzględnej; temperatura układów w równowadze cieplnej; pomiar temperatury.
 3. Entropia (definicja mikroskopowa, małe przekazy ciepła); stan równowagi.
 4. Układ kontaktujący się termicznie ze zbiornikiem ciepła (rozkład kanoniczny).
 5. Paramagnetyzm (prawo Curie). Ciepło właściwe oscylatora harmonicznego.
 6. Średnia energia i średnie ciśnienie gazu doskonałego.
 7. Twierdzenie o wiriale w zastosowaniu do gazu doskonałego. Gazy rzeczywiste.
 8. Ogólne równanie stanu gazów doskonałych.
 9. Twierdzenie o ekwipartycji energii (wyprowadzenie i przykłady).
 10. Maxwellowski rozkład prędkości.
 11. Entropia gazu doskonałego; równanie adiabaty.
 12. Zasady termodynamiki i związki statystyczne. Sprawność silnika. Cykl Carnota.
 13. Potencjały termodynamiczne (wyprowadzenia) i tożsamości Maxwella.
 14. Prawo Steana-Boltzmanna. Prawo Wiena.
 15. Stan równowagi pomiędzy fazami; równanie Clausiusa - Clapeyrona.
 16. Układy otwarte. Statystyki kwantowe. Granica klasyczna.
 17. Rozkład Plancka.
 18. Gęstość stanów w przestrzeniach 1, 2, 3-wymiarowych. Periodyczne a sztywne warunki brzegowe.
 19. Gaz elektronów swobodnych.
 20. Półprzewodniki: gęstość nośników, prawo działania mas, potencjał chemiczny.