Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
Strona główna Wydziału 

Organizacja roku akademickiego 2020/2021

ZARZĄDZENIE Nr 45/2020
Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie
z dnia 14 lipca 2020 r.
w sprawie szczegółowej organizacji roku akademickiego 2020/2021


Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.) oraz § 60 ust. 3 Statutu AGH (uchwała nr 137/2019 Senatu AGH z dnia 26 czerwca 2019 r.), zarządzam co następuje:

§ 1.
 

Ustala się następującą organizację roku akademickiego 2020/2021 w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie:

 • 1 października do 21 lutego - semestr zimowy
 • 1 października do 27 stycznia - zajęcia semestru zimowego*
 • 23 grudnia do 3 stycznia - wakacje zimowe (ferie świąteczne)
 • 28 stycznia do 11 lutego - zimowa sesja egzaminacyjna – część podstawowa
 • 12 lutego do 21 lutego - zimowa sesja egzaminacyjna – część poprawkowa
 • 22 lutego do 28 lutego - przerwa międzysemestralna

 • 1 marca do 30 września - semestr letni
 • 1 marca do 16 czerwca - zajęcia semestru letniego
 • 1 kwietnia do 7 kwietnia - wakacje wiosenne (ferie świąteczne)
 • 17 czerwca do 30 czerwca - letnia sesja egzaminacyjna – część podstawowa
 • 1 lipca do 31 sierpnia - wakacje letnie
 • 1 września do 15 września - letnia sesja egzaminacyjna – część poprawkowa

* w dniach 1 i 2 października 2020 r. zajęcia dla studentów pierwszego semestru studiów mogą być prowadzone wyłącznie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Dni ustawowo wolne od zajęć dydaktycznych: 1 listopada 2020 r., 11 listopada 2020 r., 1 stycznia 2021 r., 6 stycznia 2021 r., 1 maja 2021 r., 3 maja 2021 r., 3 czerwca 2021 r.

Dzień dodatkowo wolny od zajęć dydaktycznych: 4 czerwca 2021 r.

Okres od 16 do 30 września 2021 r. przeznaczony jest na przeprowadzenie czynności związanych z zakończeniem roku akademickiego 2020/2021 i rozpoczęciem roku akademickiego 2021/2022.


§ 2.
 

W przypadku studentów ostatniego semestru studiów pierwszego stopnia Dziekan Wydziału za zgodą Rektora i w porozumieniu z wydziałowym organem Samorządu Studentów może wprowadzić zmiany w organizacji roku akademickiego ustalonej przez Rektora, dokonując przesunięć terminów, o których mowa w § 1. Nie dotyczy to terminu rozpoczęcia i zakończenia roku akademickiego.

§ 3.

 1. Terminy zjazdów studiów niestacjonarnych powinny zostać podane do wiadomości studentów nie później niż na 3 tygodnie przed rozpoczęciem zajęć w danym semestrze.
 2. Organizacja zjazdów studiów niestacjonarnych nie powinna naruszać organizacji roku akademickiego, o której mowa w § 1, przy czym w szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość organizacji zjazdu nie wcześniej niż na trzy dni przed rozpoczęciem roku akademickiego, o którym mowa w § 1.


§ 4.

 1. Kalendarz rekrutacji na studia w AGH na rok akademicki 2020/2021 określa odrębne zarządzenie.
 2. Szczegółowe terminy uzupełniania ocen na studiach wyższych w systemach informatycznych Uczelni oraz informacji dotyczących programów studiów w bazie Syllabus AGH określi Prorektor ds. Kształcenia.


§ 5.
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2020 r. i obowiązuje do dnia 30 września 2021 r.REKTOR

prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka
 
Organizacja 7-ego semestru dla uczestników studiów pierwszego stopnia
na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej
 • 1 października 2020 do 17 grudnia 2020* - zajęcia semestru zimowego,
 • 18 grudnia 2020 do 22 grudnia 2020 - zimowa sesja egzaminacyjna - cz. I,
 • 23 grudnia 2020 do 3 stycznia 2021 - wakacje zimowe,
 • 4 stycznia 2021 do 18 stycznia 2021 - zimowa sesja egzaminacyjna - cz. II,
 • do 21 stycznia 2021 - rejestracja prac dyplomowych,
 • 22 stycznia 2021 - kierunkowy egzamin inżynierski,
 • 25 stycznia 2021 do 2 lutego 2021 - obrony prac inżynierskich.

 * - zajęcia planowane na dzień 22 grudnia 2020 odbędą się w dniu 16 grudnia 2020.

 

Prodziekan ds. Studenckich

dr. inż. Katarzyna Matusiak
Strona główna Wydziału