Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
Strona główna Wydziału
 

Organizacja roku akademickiego 2016/2017

ZARZĄDZENIE Nr 21/2016
Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie
z dnia 16 maja 2016 r.
w sprawie szczegółowej organizacji roku akademickiego 2016/2017


Na podstawie art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.) oraz § 6 ust. 3 Regulaminu studiów pierwszego i drugiego stopnia Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie uchwalonego przez Senat AGH uchwałą Nr 54/2015 z dnia 29 kwietnia 2015 r., zarządzam co następuje:

§ 1

Ustala się następującą organizację roku akademickiego 2016/2017 w Akademii Górniczo- Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie:

 • 1 października do 19 lutego - semestr zimowy
 • 1 października do 27 stycznia - zajęcia semestru zimowego *
 • 22 grudnia do 2 stycznia - wakacje zimowe
 • 28 stycznia do 8 lutego - zimowa sesja egzaminacyjna – cz. podstawowa
 • 9 lutego do 12 lutego - przerwa międzysesyjna
 • 13 lutego do 19 lutego - zimowa sesja egzaminacyjna – cz. poprawkowa
 • 20 lutego do 26 lutego - przerwa międzysemestralna

 • 27 lutego do 30 września - semestr letni
 • 27 lutego do 16 czerwca - zajęcia semestru letniego **
 • 13 kwietnia do 19 kwietnia - wakacje wiosenne
 • 17 czerwca do 30 czerwca - letnia sesja egzaminacyjna – cz. podstawowa
 • 1 lipca do 31 sierpnia - wakacje letnie
 • 1 lipca do 17 września - praktyki
 • 1 września do 17 września - letnia sesja egzaminacyjna – cz. poprawkowa

* − w dniu 10 listopada (czwartek) zajęcia odbywają się według planu z piątku;
− w dniu 24 stycznia (wtorek) zajęcia odbywają się według planu z czwartku;
− w dniu 25 stycznia (środa) zajęcia odbywają się według planu z piątku;
26 i 27 stycznia 2017 r. - dni przeznaczone na ewentualne odrabianie zajęć

** − 16 czerwca - dzień przeznaczony na ewentualne odrabianie zajęć

Dni ustawowo wolne od zajęć dydaktycznych: 1 listopada, 11 listopada, 6 stycznia, 1 maja, 3 maja, 15 czerwca.

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych: 31 października, 2 listopada, 2 stycznia, 2 maja.

Okres od 18 do 30 września 2017 r. przeznaczony jest na przeprowadzenie czynności związanych z zakończeniem roku akademickiego 2016/2017 i rozpoczęciem roku akademickiego 2017/2018.§ 2

W przypadku studentów ostatniego semestru studiów pierwszego stopnia Dziekan Wydziału w porozumieniu z Rektorem i wydziałowym organem Samorządu Studentów może wprowadzić zmiany w organizacji roku akademickiego ustalonej przez Rektora, dokonując przesunięć terminów, o których mowa w § 1. Nie dotyczy to terminu rozpoczęcia roku akademickiego.

§ 3

Zjazdy studiów niestacjonarnych odbywają się według harmonogramów ustalonych i ogłoszonych przez Dziekana Wydziału nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem zajęć. Organizacja zjazdów studiów niestacjonarnych nie powinna naruszać organizacji roku akademickiego, o której mowa w § 1.

§ 4

 1. Kalendarz rekrutacji na studia w AGH na rok akademicki 2016/2017 określa odrębne zarządzenie.
 2. Szczegółowe terminy uzupełniania ocen w Wirtualnej Uczelni oraz informacji dotyczących programów studiów w bazie Syllabus AGH określi Prorektor ds. Kształcenia.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2016 r. i obowiązuje do dnia 30 września 2017 r.REKTOR

prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka
 

Organizacja roku akademickiego 2017/2018

ZARZĄDZENIE Nr 16/2017
Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie
z dnia 13 kwietnia 2017 r.
w sprawie szczegółowej organizacji roku akademickiego 2017/2018


Na podstawie art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 z póżn. zm.) oraz § 6 ust. 3 Regulaminu studiów pierwszego i drugiego stopnia Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie uchwalonego przez Senat AGH uchwałą Nr 54/2015 z dnia 29 kwietnia 2015 r. z póżn. zm., zarządzam co następuje:

§ 1

Ustala się następującą organizację roku akademickiego 2017/2018 w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie:

 • 1 pażdziernika do 18 lutego - semestr zimowy
 • 1 pażdziernika do 26 stycznia - zajęcia semestru zimowego
 • 22 grudnia do 2 stycznia - wakacje zimowe (ferie świąteczne)
 • 27 stycznia do 11 lutego - zimowa sesja egzaminacyjna – cz. podstawowa
 • 12 lutego do 18 lutego - zimowa sesja egzaminacyjna – cz. poprawkowa
 • 19 lutego do 25 lutego - przerwa międzysemestralna

 • 26 lutego do 30 września - semestr letni
 • 26 lutego do 22 czerwca - zajęcia semestru letniego
 • 30 marca do 4 kwietnia - wakacje wiosenne (ferie świąteczne)
 • 23 czerwca do 6 lipca - letnia sesja egzaminacyjna – cz. podstawowa
 • 7 lipca do 31 sierpnia - wakacje letnie
 • 1 września do 16 września - letnia sesja egzaminacyjna – cz. poprawkowa

Dni ustawowo wolne od zajęć dydaktycznych: 1 listopada, 11 listopada, 6 stycznia, 1 maja, 3 maja, 31 maja.

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych: 2 listopada, 30 kwietnia, 2 maja, 4 maja.

Okres od 17 do 30 września 2018 r. przeznaczony jest na przeprowadzenie czynności związanych z zakończeniem roku akademickiego 2017/2018 i rozpoczęciem roku akademickiego 2018/2019.


§ 2

W przypadku studentów ostatniego semestru studiów pierwszego stopnia Dziekan Wydziału w porozumieniu z Rektorem i wydziałowym organem Samorzšdu Studentów może wprowadzić zmiany w organizacji roku akademickiego ustalonej przez Rektora, dokonując przesunięć terminów, o których mowa w § 1. Nie dotyczy to terminu rozpoczęcia roku akademickiego.

§ 3

 1. Zjazdy studiów niestacjonarnych odbywają się według harmonogramów ustalonych i ogłoszonych przez Dziekana Wydziału nie póżniej niż na 7 dni przed rozpoczęciem zajęć.
 2. Organizacja zjazdów studiów niestacjonarnych nie powinna naruszać organizacji roku akademickiego, o której mowa w § 1, przy czym w szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość organizacji zjazdu nie wcześniej niż na trzy dni przed rozpoczęciem roku akademickiego, o którym mowa w § 1.


§ 4

 1. Kalendarz rekrutacji na studia w AGH na rok akademicki 2017/2018 określa odrębne Zarzšdzenie.
 2. Szczegółowe terminy uzupełniania ocen w Wirtualnej Uczelni oraz informacji dotyczšcych programów studiów w bazie Syllabus AGH określi Prorektor ds. Kształcenia.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 pażdziernika 2017 r. i obowiązuje do dnia 30 września 2018 r.REKTOR

prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka
Strona główna Wydziału